Skip to main content

Europa direkts meddelande om skydd av personuppgifter

Behandling: Europa direkts kontaktcentrum

Personuppgiftsansvarig: Generaldirektoratet för kommunikation, direktoratet för strategi och kommunikation, enheten för kontakter mellan institutionerna, kontrakt och Europa direkt

Referens: DPR-EC-00080

Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller gratis informationstjänster från Europa direkts kontaktcentrum (som drivs av EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation, närmare bestämt av enheten för kontakter mellan institutionerna, kontrakt och Europa direkt).

Varför och hur samlar ni in uppgifter om mig?

GD kommunikations enhet för kontakter mellan institutionerna, kontrakt och Europa direkt (personuppgiftsansvarig) samlar in och använder dina personuppgifter för att ge dig direkta och individuella svar på allmänna frågor om EU. Bland annat måste vi spara dina kontaktuppgifter för att kunna svara dig.

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.
 • Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  Detta överensstämmer med förordning (EU) 2018/1725 (artikel 5.1).

Vilka uppgifter samlar ni in?

 • Du måste lämna vissa uppgifter för att vi ska kunna svara på dina frågor.

  Vi samlar in följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter (mejladress, nationalitet och bostadsland)
  • Språkpreferenser (förstahandsval och alternativt språk).

Beroende på vad din fråga gäller behöver vi eventuellt fler uppgifter (t.ex. telefonnummer om du vill bli kontaktad per telefon) eller faktauppgifter som rör din fråga (t.ex. vilket EU-program du deltar i).

 • Om du har kryssat i "Jag godkänner att ni skickar information via mejl” i webbformuläret kommer dina personuppgifter dessutom att läggas in i vår sändlista. Vi använder sändlistan för att ibland skicka ut information om EU.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med uppgifternas insamling och behandling samt för att handlägga eventuella klagomål, det vill säga högst tre år från den dag då du skickade din fråga till Europa direkts kontaktcentrum.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument och uppladdade data) sparas på kommissionens egna servrar eller hos en underleverantör, som hjälper oss att driva Europa direkts kontaktcentrum (Communi-K, ett konsortium mellan Serco Belgium och Tipik). Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.
Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast kommissionens behöriga personal som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa gällande regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

De kommissionsanställda som har hand om Europa direkts kontaktcentrum har tillgång till dina uppgifter. Din fråga sparas på underleverantörens server i Belgien och kan komma att skickas vidare till en anställd vid den EU-institution eller det EU-organ som bäst kan svara på den.

Om din fråga gäller dina rättigheter i EU kan vi komma att vidarebefordra den till en annan kommissionsavdelning, nämligen Ditt Europa – Rådgivning (se Ditt Europa – Rådgivning – skydd av personuppgifter).

Om det visar sig att du behöver hjälp av nationella myndigheter för att lösa problemet, kan vi komma att vidarebefordra din fråga till Solvit. Det är ett nätverk som hjälper enskilda eller företag som får problem när myndigheter i ett annat land inte tillämpar EU-reglerna korrekt (se Solvit – skydd av personuppgifter).

Om din fråga gäller Europaparlamentet kan vi komma att vidarebefordra den till parlamentets enhet för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) på samma sätt som frågor från parlamentet vidarebefordras till oss.

Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående, utom i den mån och i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vilka rättigheter har jag?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (under ”Var hittar jag mer information?” nedan).

Vem kan jag kontakta?

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta den personuppgiftsansvariga.

Kommissionens dataskyddsombud

Mejla kommissionens dataskyddsombud om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter, kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen.

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där man behandlar personuppgifter: Gå till registret

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00080.