Skip to main content

“Europe Direct” paziņojums par persondatu aizsardzību

Apstrādes darbība: kontaktcentrs “Europe Direct”

Datu pārzinis: Komunikācijas ģenerāldirektorāta B direktorāta B.2. nodaļa (COMM.B.2)

Atsauce reģistrā: DPR-EC-00080

Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija persondatus vāc un tālāk apstrādā atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par kontaktcentra “Europe Direct” pārvaldību, ko veic Komunikācijas ģenerāldirektorāta B direktorāta B.2 nodaļa (jeb COMM.B.2).

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes darbības nolūks: nodrošināt kontaktcentra “Europe Direct” (KCED) darbību un pārvaldību. KCED apstrādā jūsu persondatus, lai spētu jums sniegt tiešas un īpaši jums sagatavotas atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par Eiropas Savienības darbību.

Iesniedzot informācijas pieprasījumu, varat arī pierakstīties KCED vēstkopā, lai saņemtu informāciju par Eiropas Savienības darbību.

Pieprasījumus varat iesniegt pa tālruni, e-pastu vai ar tūlītējās ziņojumapmaiņas lietotnes palīdzību. Ja izmantojat tūlītējās ziņojumapmaiņas lietotni, jūsu pieprasījums tiks pārsūtīts KCED, neizmantojot nekādu starpniekprogrammatūru. Jautājumus, kas uzdoti ar tūlītējo ziņojumapmaiņas lietotņu palīdzību, izskata tādā pašā veidā, kā tos, kas uzdoti pa tālruni vai e-pastu. Proti, KCED IT sistēma saglabās dažus datus ar tādiem pašiem noteikumiem.

Jūsu persondatus neizmantos automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai.

Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu persondatus apstrādājam šādu iemeslu dēļ:

a) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai lai īstenotu Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

b) ar kontaktcentru “Europe Direct” saistītā persondatu apstrāde ir vajadzīga tādēļ, lai Komisija varētu pildīt savus uzdevumus, kas ir tai uzticēti ar Līgumiem, proti, ar LES 5. pantu, LES 13. pantu un LESD 244.–250. pantu, un atbilstīgi LES 1. un 11. pantam; 

c) atbalsts kontaktcentra “Europe Direct” komunikācijas darbībām (piemēram, vispārīgas informācijas sniegšana iedzīvotājiem par Savienības darbību, lai palielinātu Savienības iestāžu darba, pieņemto lēmumu un Eiropas veidošanas posmu pamanāmību) ir uzdevums, kas izriet no Komisijas institucionālā līmeņa prerogatīvām, kā paredzēts 58. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.); 

d) jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

pamatojoties uz jūsu doto atļauju, KCED sniedz atbildi uz jūsu jautājumu (pa tālruni, e-pastu vai tūlītējās ziņojumapmaiņas lietotnē). Atļauju jūs sniedzat brīvprātīgi un tikai tīmekļa veidlapās, kas pieejamas KCED tīmekļvietnē.
 
Iesniedzot informācijas pieprasījumu, varat arī pierakstīties KCED vēstkopā, lai saņemtu informāciju par Eiropas Savienības darbību. Lai pierakstītos KCED vēstkopā, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Es Eiropas Komisijai atļauju pievienot manu e-pasta adresi “Europe Direct” vēstkopai”, kas pieejama informācijas pieprasījuma veidlapā.

Kādus persondatus vācam un apstrādājam tālāk?

Lai kontaktcentrs “Europe Direct” varētu atbildēt uz jūsu jautājumu, jums jānorāda šādi persondati:

 • vārds un uzvārds,
 • kontaktinformācija (e-pasta adrese, pilsonība, dzīvesvietas valsts),
 • vēlamā un alternatīvā saziņas valoda.

Atkarībā no pieprasītās informācijas veida varam prasīt arī citus persondatus (piemēram, tālruņa numuru vai tūlītējās ziņojumapmaiņas konta nosaukumu un tehnisko konta identifikatoru (atkarībā no tā, kuru kanālu izmantojat) vai faktus, kas saistīti ar jūsu jautājumu (piemēram, ES programma, kurā piedalāties).

Ja izmantojat tūlītējo ziņojumapmaiņu, lietotne, iespējams, saglabā vai pārsūta dažus metadatus uzņēmumam, kuram pieder šī lietotne (proti, uzņēmumam “Meta”). Tā ir visiem labi zināma šīs lietotnes iezīme, no kuras pieejamā tehnoloģija nevar atteikties.

Tīmekļa veidlapā par aviopasažieru tiesībām ir obligāti jāaizpilda arī šādi papildu lauki:

 • apkalpojošā aviosabiedrība,
 • valsts, kurā notika starpgadījums,
 • informācija par to, vai jau ir iesniegta sūdzība,
 • starpgadījuma veids un apraksts;
 • lauks, kuru aizpildīt nav obligāti: brauciena datums.

Tīmekļa veidlapā par dzelzceļa pasažieru tiesībām ir obligāti jāaizpilda arī šādi papildu lauki:

 • apkalpojošais dzelzceļa uzņēmums,
 • valsts, kurā notika starpgadījums,
 • informācija par to, vai jau ir iesniegta sūdzība,
 • starpgadījuma veids un apraksts;
 • lauks, kuru aizpildīt nav obligāti: starpgadījuma datums.

Pētniecības uzziņu dienesta (PUZ) tīmekļa veidlapā ir obligāti jāaizpilda arī šādi papildu lauki:

 • kur lietotājs ir uzzinājis par PUZ tīmekļa veidlapu,
 • programmas joma.

“Europass” tīmekļvietnes saziņas veidlapai:

 • neobligāti sniedzama informācija par tehnisko problēmu laiku un tehniskajiem apstākļiem.

Aicinām saistībā ar šo pieprasījumu nesniegt sensitīvu personisku informāciju, piemēram, par jūsu veselību vai finansiālo stāvokli. 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Datu pārzinis glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu datu vākšanas vai turpmākas apstrādes mērķi.
 
Kontaktcentram “Europe Direct” sniegtos persondatus glabā tik ilgi, cik tas vajadzīgs ar iesniegto informācijas pieprasījumu saistītu darbību veikšanai, kā arī pieprasījumu pārvaldībai, sūdzību izskatīšanai, kvalitātes kontrolei un statistikai. Visus persondatus no KCED datubāzēm izdzēš ne vēlāk kā pēc 3 (trīs) gadiem no informācijas pieprasījuma iesniegšanas datuma.

Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādēti dati utt.) glabājas vai nu Eiropas Komisijas, vai tās darbuzņēmēju serveros ES teritorijā. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpaša klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstu tiesībās. 

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Ņemot vērā ar persondatu apstrādi saistīto risku un apstrādāto persondatu veidu, tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu pārveidošana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt pilnvarotie Eiropas Komisijas darbinieki un tās nolīgtie darbuzņēmēji, kas ir atbildīgi par šīs apstrādes darbības veikšanu, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.
 
Pilnvarotiem Komunikācijas ģenerāldirektorāta darbiniekiem, kas apstrādā informācijas pieprasījumus, ir pilnībā pieejama KCED datubāze un KCED vēstkopa.
 
Pilnvarotiem citu Eiropas Komisijas dienestu darbiniekiem, kas apstrādā konkrētus KCED saņemtus informācijas pieprasījumus, ir daļēja vai ierobežota piekļuve KCED datubāzei.

Pilnvarotiem citu ES iestāžu darbiniekiem (Eiropas Parlamenta Pilsoņu uzziņu nodaļai (Ask EP)), kas apstrādā konkrētus KCED saņemtus informācijas pieprasījumus, ir daļēja vai ierobežota piekļuve KCED datubāzei.
 
Komisijas datu apstrādātāju un ārējo līgumslēdzēju pilnvarotiem darbiniekiem var izpaust informāciju, kas tiem jāzina, lai viņi varētu apstrādāt informācijas pieprasījumus un sniegt nepieciešamo loģistikas un organizatorisko atbalstu.

Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības. Attiecībā uz šo apstrādes darbību jūs varat izmantot šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt saviem persondatiem (Regulas (ES) 2018/1725 17. pants);
 • tiesības labot savus persondatus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi (Regulas (ES) 2018/1725 18. pants);
 • tiesības dzēst savus persondatus (Regulas (ES) 2018/1725 19. pants);
 • attiecīgā gadījumā tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi (Regulas (ES) 2018/1725 20. pants);
 • tiesības uz savu persondatu pārnesamību (Regulas (ES) 2018/1725 22. pants);
 • un tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Ja esat Komunikācijas ģenerāldirektorāta B direktorāta B.2 nodaļai devis piekrišanu attiecībā uz pašreizējo datu apstrādes darbību, jūs to varat atsaukt jebkurā laikā, par to paziņojot datu pārzinim. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. sadaļā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts 10. sadaļā).

Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, vēlaties ko piebilst, jautāt vai par kaut ko šaubāties vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini (Komunikācijas ģenerāldirektorāta B.2. nodaļu), rakstot uz adresi COMM-ED-CC@ec.europa.eu.

Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz adresi DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam sūdzību (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību reģistru, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots.  Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lv.


Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00080