Skip to main content

“Europe Direct” paziņojums par personas datu aizsardzību

Apstrāde: “Europe Direct” kontaktcentrs

Datu pārzinis: Komunikācijas ģenerāldirektorāts, Stratēģijas un komunikācijas direktorāts, Iestāžu savstarpējo attiecību, līgumu un kontaktcentra “Europe Direct” nodaļa

Atsauces numurs: DPR-EC-00080

Ievads

Eiropas Komisija (tālāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātās dzīves neaizskaramību. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā ir paskaidrots, kādus personas datus, kāpēc un kā mēs vācam. Uzzināsiet arī, kā mēs jūsu personas datus apstrādājam un aizsargājam, kā tie tiek izmantoti un kādas jums attiecībā uz tiem ir tiesības. Šeit ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir aprakstīta datu apstrāde, kas attiecas uz bezmaksas informācijas pakalpojumiem, kurus sniedz kontaktcentrs “Europe Direct”, ko vada Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāts un tā Iestāžu savstarpējo attiecību, līgumu un kontaktcentra “Europe Direct” nodaļa.

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Komunikācijas ģenerāldirektorāta Iestāžu savstarpējo attiecību, līgumu un kontaktcentra “Europe Direct” nodaļa (tālāk “datu pārzinis”) vāc un izmanto jūsu persondatus, lai varētu jums sniegt tiešas un īpaši jums sagatavotas atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par ES. Proti, lai varētu jums atbildēt, mums ir jāsaglabā jūsu kontaktinformācija.

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu personas dati netiks izmantoti.

Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu personas datus apstrādājam tāpēc, ka:

 • šī apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu sabiedriskas nozīmes uzdevumu vai īstenotu Eiropas Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtas oficiālās pilnvaras;
 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
  Tas notiek atbilstīgi 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, jo īpaši tās 5. panta 1. punktam.

Kādus personas datus vācam un apstrādājam tālāk?

 • Lai kontaktcentrs “Europe Direct” varētu atbildēt uz jūsu jautājumu, jums jānorāda daži personas dati.

  Mēs vācam un tālāk apstrādājam šādus personas datus:

  • vārds un uzvārds;
  • kontaktinformācija (e-pasta adrese, pilsonība, dzīvesvietas valsts);
  • vēlamā valoda un alternatīvas saziņas valodas.

Atkarībā no pieprasījuma veida varam prasīt arī citus persondatus (piemēram, tālruņa numuru, ja zvanāt mums pa tālruni) vai faktus, kas saistīti ar jūsu jautājumu (piemēram, ES programma, kurā piedalāties).

 • Turklāt, ja informācijas pieprasījuma ievadformāatzīmēsiet izvēles rūtiņu “Es Eiropas Komisijai atļauju pievienot manu e-pasta adresi “Europe Direct” vēstkopai”, jūsu persondati tiks pievienoti vēstkopai. “Europe Direct” vēstkopas pakalpojums ļauj jums laiku pa laikam saņemt informāciju par ES.

Cik ilgi jūsu personas datus glabājam?

Jūsu personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik vajadzīgs datu vākšanai vai tālākai apstrādei, arī vēlāku sūdzību izskatīšanai, proti, maksimāli 3 gadus pēc tam, kad kontaktcentram “Europe Direct” esat iesniedzis pieprasījumu.

Kā jūsu personas datus aizsargājam?

Visi personas dati elektroniskā formātā (piemēram, e-vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādēti dati) glabājas Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju, kas palīdz darboties kontakcentram “Europe Direct” (Communi-K – konsorcijs starp Serco Belgium un Tipik) serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.
Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša īpaša līguma klauzula par personas datu apstrādes darbībām Komisijas uzdevumā. Tiem arī jāizpilda konfidencialitātes pienākums, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu izmainīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā risku, ko rada datu apstrāde, un apstrādāto personas datu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības vajadzībām persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota vajadzība tos zināt.

Kam jūsu personas dati ir pieejami, un kam tos izpauž?

Jūsu personas datiem var piekļūt pilnvaroti Komisijas darbinieki, kas šos datus apstrādā vai kam tie jāzina. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti.

Jūsu dati ir pieejami Komisijas ierēdņiem, kas strādā kontaktcentrā “Europe Direct”. Jūsu pieprasījums glabājas Beļģijā darbuzņēmēja serverī, un attiecīgā gadījumā tas var tikt pārsūtīts ES iestādes vai struktūras darbiniekam, kas uz to varēs atbildēt vislabāk.

Ja jūsu pieprasījums būs saistīts ar tiesībām, ko jums garantē ES tiesību akti, tas var tikt pārsūtīts citam Eiropas Komisijas dienestam – Tavs Eiropas padomdevējs (sk. šī dienesta paziņojumu par personas datu aizsardzību).

Ja izrādīsies, ka jums problēmas atrisināšanai vajadzīga valsts iestāžu palīdzība, jūsu pieprasījums var tikt pārsūtīts dienestam SOLVIT. Tas ir tīkls, kas privātpersonām un uzņēmumiem palīdz atrisināt problēmas, kas tiem radušās ar citas valsts iestādēm, kuras, iespējams, nepareizi piemēro ES tiesību aktus (sk. SOLVIT paziņojumu par personas datu aizsardzību).

Ja jūsu jautājums attiecas uz Eiropas Parlamentu, tas var tikt pārsūtīts Eiropas Parlamenta Pilsoņu uzziņu nodaļai (“Ask EP”). Tāpat arī “Ask EP” var saņemtos jautājumus pārsūtīt uz “Europe Direct”.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tiktāl un tad, ja tas būs jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

Kādas jums ir tiesības, un kā tās varat izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir īpašas tiesības, proti, tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.2...

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini, bet konflikta gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja vajadzīgs, varat arī vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (sk. kontaktinformāciju zemāk).

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts zemāk punktā “Kur var atrast sīkāku informāciju?”).

Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai šaubas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar Komunikācijas ģenerāldirektorāta Iestāžu savstarpējo attiecību, līgumu un kontaktcentra “Europe Direct” nodaļas datu pārzini.

Komisijas datu aizsardzības speciālists

Ar jautājumiem par jūsu personas datu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 varat vērsties pie datu aizsardzības speciālista.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka, datu pārzinim apstrādājot jūsu personas datus, ir pārkāptas jūsu tiesības, kuras nostiprinātas ar Regulu (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (t. i., varat iesniegt sūdzību).

Kur var atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē sarakstu, kurā norādītas visas reģistrētās persondatu apstrādes darbības Komisijā, par kurām viņam paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00080.