Skip to main content

Izjava o varstvu osebnih podatkov pri Europe Direct

Obdelava podatkov: kontaktni center Europe Direct

Upravljavec podatkov: Generalni direktorat za komuniciranje, Strategija in institucionalno komuniciranje, enota za medinstitucionalne odnose, institucionalne pogodbe in kontaktni center Europe Direct

Referenčna oznaka: DPR-EC-00080

Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so opredeljeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavite svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi z obdelavo podatkov v okviru brezplačne informacijske storitve Kontaktni center Europe Direct, ki jo zagotavlja Generalni direktorat Evropske komisije za komuniciranje in njegova enota za mednarodne odnose, institucionalne pogodbe in kontaktni center Europe Direct, so navedene spodaj.

Zakaj in kako obdelujemo osebne podatke

Enota za mednarodne odnose, institucionalne pogodbe in kontaktni center Europe Direct Generalnega direktorata za komuniciranje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec podatkov) zbira in uporablja vaše osebne podatke, da lahko zagotovi neposredne in individualne odgovore na vaša splošna vprašanja o EU. Da bi vam lahko odgovorila, mora zlasti shraniti vaše kontaktne podatke.

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za samodejno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Razlogi za obdelavo osebnih podatkov:

 • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije;
 • oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, je privolila v obdelavo njenih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.
  To je skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov, zlasti členom 5(1).

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Za izvedbo te naloge zbiramo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Da bi lahko kontaktni center Europe Direct odgovoril na vaše vprašanje, so obvezni nekateri osebni podatki.

  Zbirajo in nadalje obdelujejo se:

  • ime in priimek
  • kontaktni podatki (e-naslov, državljanstvo, država prebivališča)
  • izbrani in drugi možni kontaktni jeziki

Odvisno od vrste zahtevka se lahko zahtevajo bolj specifični osebni podatki (npr. telefonska številka, če se obrnete na nas po telefonu) ali podatki v zvezi z vašim vprašanjem (npr. program EU, v katerem sodelujete).

 • Če poleg tega v obrazcu za poizvedbo odkljukate izbirno okence „Evropski komisiji dovoljujem, da doda moj e-naslov na seznam naslovnikov Europe Direct“, bodo vaši osebni podatki dodani na seznam naslovnikov. Seznam naslovnikov Europe Direct omogoča občasno prejemanje informacij o EU.

Kako dolgo hranimo osebne podatke

Podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov, vključno z obravnavo poznejših pritožb, in sicer največ 3 leta po datumu pošiljanja poizvedbe kontaktnemu centru Europe Direct.

Kako varujemo osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naloženi podatki itd.) so shranjeni na strežnikih bodisi Evropske komisije bodisi njenega pogodbenega izvajalca, ki podpira delovanje kontaktnega centra Europe Direct (Communi-K, konzorcij družb Serco Belgium in Tipik). Za obdelavo podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.
Pogodbene izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz prenosa Splošne uredbe o varstvu podatkov v državah članicah EU (Uredba (EU) 2016/679).

Za varovanje osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganje izgube podatkov, spremembo podatkov ali nepooblaščen dostop, pri čemer se upošteva tveganje, ki ga predstavljata obdelava in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu jih razkrijemo

Dostop do vaših osebnih podatkov ima pooblaščeno osebje Komisije na podlagi načela potrebe po seznanitvi. Osebje navedenih organov zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti.

Dostop do podatkov imajo uradniki Komisije, ki so odgovorni za kontaktni center Europe Direct. Vaša poizvedba se hrani na strežniku izvajalca s sedežem v Belgiji in se lahko po potrebi posreduje uslužbencu institucije ali organu EU, ki nanjo lahko odgovori.

Če sprašujete o svojih pravicah v skladu z zakonodajo EU, lahko poizvedbo preusmerimo na drugo službo Komisije: Tvoja Evropa – nasveti (glej izjavo o varstvu podatkov službe Tvoja Evropa – nasveti).

Če se izkaže, da je potrebna pomoč nacionalnih organov, lahko vašo poizvedbo posredujemo službi SOLVIT, ki rešuje težave med posamezniki oziroma podjetji in organi v drugi državi, kadar gre morebiti za napačno uporabo prava EU (glej izjavo o varstvu podatkov SOLVIT).

Če vaše vprašanje zadeva Evropski parlament, bo morebiti preusmerjeno na enoto za vprašanja državljanov (Ask EP) pri Evropskem parlamentu. Podobno se lahko poizvedbe, ki jih prejme služba Ask EP, preusmerijo na kontaktni center Europe Direct.

Informacije, ki jih zbiramo, ne bomo posredovali tretji stranki, razen v obsegu in za namene, predvidene z zakonom.

Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate posebne pravice v skladu s členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov. Kjer je to primerno, imate tudi pravico do ugovora na obdelavo osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti podatkov.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, po potrebi pa tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (glej kontaktne podatke spodaj).

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave, to jasno navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno spodaj v razdelku Več informacij.

Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se prek spodnjih kontaktnih podatkov obrnite na upravljavca podatkov Generalni direktorat za komuniciranje, enota Medinstitucionalni odnosi, institucionalne pogodbe in kontaktni center Europe Direct.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropski komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe št. 2018/1725, se lahko pritožite pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Več informacij

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov. Dostop do registra omogoča povezava: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta postopek obdelave podatkov se v registru pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-00080.