Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Nikozja

Język urzędowy: grecki

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro W strefie euro od 1 stycznia 2008 r.

Strefa Schengen: Cypr rozpoczął proces przystępowania do strefy Schengen.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Cypr jest republiką prezydencką. Prezydent jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Cypr przystąpił do UE jako wyspa de facto podzielona, lecz do UE należy całe terytorium wyspy. Turkowie cypryjscy posiadający unijne dokumenty podróży lub kwalifikujący się do ich otrzymania są obywatelami UE. Stosowanie prawa unijnego jest zawieszone na obszarach, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli. Na Cyprze obowiązują dwa języki urzędowe: grecki i turecki. Tylko język grecki jest językiem urzędowym UE.

Cypr na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów cypryjskiej gospodarki w 2020 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21,4%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (20,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (11,3%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 34% cypryjskiego eksportu (9% do Grecji i 5% do Holandii). Eksport do Liberii wynosi 8%, a do Wielkiej Brytanii – 9%.

Jeśli chodzi o import, 59% pochodzi z państw członkowskich UE (22% z Grecji i 8% z Włoch). Import z Wielkiej Brytanii wynosi 8%, a z Chin – 6%.

Cypr w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Cypru. Więcej informacji o cypryjskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego na Cyprze

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele cypryjskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty cypryjskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2012 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Obecne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Cypryjskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Stella Kyriakides, która odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo żywności.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Cyprze

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Cypr ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Cypr ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Cypr utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Cypru przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Cypr, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Cyprze 

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Cypr wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Cypr się zmienia dzięki unijnym funduszom.