Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Ateny

Język urzędowy: grecki

W UE: od 1 stycznia 1981 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2001 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 1 stycznia 2000 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Grecja jest republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, który ma szeroki zakres uprawnień politycznych. Głową państwa jest prezydent, który pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Władzę wykonawczą sprawuje rząd.

Grecja na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów greckiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (23,8%), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (21,6%) i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (15,9%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 57% greckiego eksportu (11% do Włoch i 8% do Niemiec). Eksport do Turcji i Stanów Zjednoczonych wynosi po 4%.

Jeśli chodzi o import, 57% pochodzi z państw członkowskich UE (12% z Niemiec i 9% z Włoch). Import z Chin wynosi 8%, a z Rosji – 6%.

Grecja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Grecji. Więcej informacji o greckich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Grecji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele greckiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty greckiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1983 r., lipiec–grudzień 1988 r., styczeń–czerwiec 1994 r., styczeń–czerwiec 2003 r., styczeń–czerwiec 2014 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Greckim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Grecji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Grecja ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Grecja ma 11 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Grecja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Grecji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Grecja, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Grecji

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Grecję wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Grecja się zmienia dzięki unijnym funduszom.