Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Atény

Úradné jazyky EÚ: gréčtina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1981

Mena: euro Členská krajina eurozóny od 1. januára 2001

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 1. januára 2000

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Grécko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má najvyššiu politickú moc, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní predovšetkým protokolárne úlohy. Výkonnú moc má vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Grécka v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (25,1 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (20,3 %) a činnosti v oblasti nehnuteľností (16,3 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 53 % gréckeho vývozu (Taliansko 10 % a Nemecko a Cyprus 6 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 6 % vývozu smeruje do Turecka a 4 % do Libanonu.

Pokiaľ ide o dovoz, 51 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 11 % a Talianska 8 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Iraku a Ruska a 7 % z Číny.

Grécko v EÚ

Európsky parlament

Grécko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Grécko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Grécku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia gréckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Grécka:

júl až december 1983 | júl až december 1988 | január až jún 1994 | január až jún 2003 | január až jún 2014

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Gréckym komisárom v Európskej komisii je Margaritis Schinas, podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Grécku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Grécko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Grécko má v Európskom výbore regiónov 11 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Grécko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Grécka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Grécko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Grécko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Grécku – 4,870 mld. EUR
    (čo zodpovedá 2,66 % gréckeho hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 1,488 mld. EUR
  • (čo zodpovedá 0,81 % gréckeho hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Grécku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Grécka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Grécko využíva finančné prostriedky EÚ.