Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Řím

Úřední jazyk EU: italština

Členská země EU: od 1. ledna 1958

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. října 1997

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Itálie je parlamentní republika. Hlavou italského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Parlament se skládá ze 2 komor: poslanecké sněmovny a senátu. Země se administrativně člení na 20 regionů. Pět z nich má zvláštní autonomní status, díky němuž mohou tyto regiony přijímat legislativu upravující některé místní záležitosti.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími italského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,1 %), průmysl (19,5 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (17,5 %).

Do zemí EU směřuje 51 % italského vývozu (13 % do Německa, 10 % do Francie). Co se týče zemí mimo EU, jde 10 % italského vývozu do Spojených států a 6 % do Švýcarska.

Pokud jde o dovoz, 58 % pochází z členských států EU (16 % z Německa, 8 % z Francie a 6 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 9 % z Číny a 4 % ze Spojených států.

Itálie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 76 poslanců z Itálie. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Itálii

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci italského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období italského předsednictví:

červenec–prosinec 1959 | červenec–prosinec 1962 | červenec–prosinec 1965 | červenec–prosinec 1968 | červenec–prosinec 1971 | červenec–prosinec 1975 | leden–červen 1980 | leden–červen 1985 | červenec–prosinec 1990 | leden–červen 1996 | červenec–prosinec 2003 | červenec–prosinec 2014

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Itálie nominovala Paola Gentiloniho, který je odpovědný za hospodářství.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Itálii

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Itálie 24 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Itálie zde má 23 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Itálie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby italské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Itálie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Itálii za finančního přispění EU

Příspěvek Itálie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Itálie čerpá finanční prostředky EU