Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Riga

Úradný jazyk EÚ: lotyština

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro; členská krajina eurozóny od 1. januára 2014

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Lotyšsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý vyberá ministrov, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní najmä protokolárne úlohy a vymenúva predsedu vlády. Vláda musí v každom volebnom období získať dôveru parlamentu. Krajina je rozdelená na 110 jednoúrovňových obcí a 9 miest. Mestá majú vlastnú mestskú radu a správu.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Lotyšska v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (23,1 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,1 %) a priemysel (15,4 %).

Do krajín EÚ smeruje 62 % lotyšského vývozu (Litva 15 %, Estónsko 11 % a Nemecko 7 %). Z krajín mimo EÚ smeruje 13 % vývozu do Ruska a 5 % do Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 76 % pochádza z členských štátov EÚ (z Litvy 17 %, Nemecka a Poľska 10 %). Z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza z Ruska a 2 % z Bieloruska.

Lotyšsko v EÚ

Európsky parlament

Lotyšsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. Poslanci EP za Lotyšsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Lotyšsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia lotyšskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Lotyšska:

január až jún 2015

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Lotyšským komisárom v Európskej komisii je Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Lotyšsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Lotyšsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore7 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Lotyšsko má v Európskom výbore regiónov7 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Lotyšsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Lotyšska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Lotyšsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Lotyšsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Lotyšska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Lotyšsko využíva finančné prostriedky EÚ.