Põhisisu juurde

Ülevaade

Pealinn: Vilnius

ELi ametlik(ud) keel(ed): leedu keel

ELi liikmesriik: alates 1. maist 2004

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2015

SchengenSchengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Leedu on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Peaministri määrab ametisse president. Parlament on ühekojaline seadusandlik kogu. Riik on jaotatud 60 omavalitsusüksuseks, mille juhid valitakse otse.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Leedu majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (29,9%), tööstus (20,5%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,1%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Leedu ekspordist 56% (Läti 9%, Saksamaa 8% ja Poola 6%), samas kui ELi-väliselt läheb 13% Venemaale ning 4% Ameerika Ühendriikidesse ja Ühendkuningriiki.

71% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa ja Poola 13% ning Läti 8%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 9% Venemaalt ja 4% Hiinast.

Leedu ELis

Euroopa Parlament

Leedust on Euroopa Parlamenti valitud 11 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Leedus

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Leedu valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Leedu eesistumisperioodid:

juuli–detsember 2013

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Leedu poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Virginijus Sinkevičius, kelle vastutusalaks on keskkond, ookeanid ja kalandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Leedus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Leedul on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesüheksa esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Leedul on Euroopa Regioonide Komitees üheksa esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Leedu suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Leedu nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Leedu?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Teave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Leedus

Rahalised vahendid, mida Leedu maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Leedule kasulikud on.