Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Преглед

Столица: Валета

Официални езици на ЕС: малтийски, английски

Членство в ЕС: от 1 май 2004 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 2008 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Малта е парламентарна република с еднокамарен парламент. Ръководител на правителството е министър-председателят, а държавен глава е президентът, чиято роля до голяма степен е церемониална. Страната е разделена на 5 региона. Във всеки от тях има регионален комитет, който служи като посредник между местната власт и правителството на страната.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на икономиката на Малта през 2020 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (18,3 %), професионалните, научните и техническите дейности; административните и спомагателните дейности (17,3 %) и търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (14,0 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 50 % от износа на Малта (Германия — 17 %, Франция — 9 % и Италия — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Сингапур и Хонконг — по 6 %.

57 % от вноса е от страни от ЕС (Италия — 20 % и Франция и Германия — — по 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — по 8 % от вноса се падат на Китай и Обединеното кралство.

Малта в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Малта. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Малта

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на малтийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на малтийското председателство:

януари — юни 2017 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Малта комисар в Европейската комисия е Хелена Дали, която отговаря за равнопоставеността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Малта

Европейски икономически и социален комитет

Малта има 5 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Малта има 5 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Малта поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Малта в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Малта?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Малта

Средствата, които Малта внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Малта се възползва от финансирането от ЕС.