Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Warszawa

Język urzędowy: polski

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: złoty polski (PLN). Polska przygotowuje się obecnie do przyjęcia euro.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Polska jest republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, a na czele państwa – prezydent. Centralnym organem administracji rządowej jest Rada Ministrów. Polska podzielona jest na 16 województw, których obszar w dużej mierze pokrywa się z historycznymi regionami kraju. Kompetencje administracji na szczeblu regionalnym są podzielone między powołanego przez rząd wojewodę, wyłoniony w wyborach bezpośrednich sejmik województwa oraz wybrany przez sejmik zarząd województwa.

Polska na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (24,9%), przemysł (24,2%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (15,3%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 74% polskiego eksportu (29% do Niemiec, 6% do Czech i 5% do Francji). Eksport do Wielkiej Brytanii wynosi 6%, a do Rosji i Stanów Zjednoczonych – po 3%.

Jeśli chodzi o import, 67% pochodzi z państw członkowskich UE (27% z Niemiec, 6% z Holandii i 5% z Włoch). Import z Chin wynosi 10%, a z Rosji 4%.

Polska w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 52 posłów z Polski. Więcej informacji o polskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele polskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty polskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2011 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Polskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Janusz Wojciechowski, który odpowiada za rolnictwo.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Polsce

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Polska ma 21 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Polska ma 21 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Polska utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada RP przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Polska, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Polsce

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Polskę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Polska się zmienia dzięki unijnym funduszom.