Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Lisabon

Úradné jazyky EÚ: portugalčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1986

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Portugalsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom – a hlavou štátu – prezidentom, ktorý má právomoc vymenúvať predsedu a ďalších členov vlády. Krajina je administratívne rozdelená na 308 obcí ďalej rozdelených na 3 092 civilných farností. Z prevádzkového hľadiska sú jedinými právne identifikovateľnými miestnymi správnymi jednotkami obce, civilné farnosti a vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Portugalska v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,8 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (20,7 %) a priemysel (17,4 %).

Do krajín EÚ smeruje 71 % portugalského vývozu (do Španielska 25 %, Francúzska 14 % a do Nemecka 12 %). V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 6 % vyváža do Spojeného kráľovstva a 5 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 75 % pochádza z členských štátov EÚ (zo Španielska 33 %, z Nemecka 13 % a z Francúzska 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ 5 % dovozu pochádza z Číny a 3 % zo Spojeného kráľovstva.

Portugalsko v EÚ

Európsky parlament

Portugalsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Portugalsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Portugalsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia portugalskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Portugalska:

január až jún 1992 | január až jún 2000 | júl až december 2007

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Portugalskou komisárkou v Európskej komisii je Elisa Ferreirová, ktorá je zodpovedná za súdržnosť a reformy.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Portugalsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Portugalsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Portugalsko má v Európskom výbore regiónov12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Portugalsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Portugalska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Portugalsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Portugalsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Portugalska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Portugalsko využíva finančné prostriedky EÚ.