Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Lisabon

Úradné jazyky EÚ: portugalčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1986

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999.

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Portugalsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý má právomoc vymenúvať predsedu a ďalších členov vlády. Krajina je administratívne rozdelená na 308 obcí ďalej rozdelených na 3 092 civilných farností. Z prevádzkového hľadiska sú jedinými právne identifikovateľnými miestnymi správnymi jednotkami obce, civilné farnosti a vláda.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Portugalska v roku 2018 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (24,9 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (19,1 %) a priemysel (18,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 76 % vývozu Portugalska (Španielsko 25 %, Francúzsko 13 % a Nemecko 11 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 5 % vývozu smeruje do Spojených štátov a 3 % do Angoly.

Pokiaľ ide o dovoz, 76 % pochádza z členských štátov EÚ (Španielska 31 %, Nemecka 14 % a Francúzska 8 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 3 % dovozu pochádzajú z Číny a po 2 % zo Spojených štátov a z Ruska.

Portugalsko v EÚ

Európsky parlament

Portugalsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Portugalsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Portugalsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia portugalskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Portugalska:

január až jún 1992 | január až jún 2000 | júl až december 2007 | január až jún 2021

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Portugalskou komisárkou v Európskej komisii je Elisa Ferreirová, ktorá je zodpovedná za súdržnosť a reformy.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Portugalsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Portugalsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Portugalsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Portugalsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Portugalska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Portugalsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Portugalsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Portugalsku – 5,011 mld. EUR
    (čo zodpovedá 2,55 % portugalského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 1,699 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,86 % portugalského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Portugalsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Portugalska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Portugalsko využíva finančné prostriedky EÚ.