Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Stolica: Bukareszt

Język urzędowy: rumuński

W UE: od 1 stycznia 2007 r.

Waluta: lej rumuński (RON) Rumunia zobowiązała się do przyjęcia euro, jak tylko spełni konieczne warunki.

Strefa Schengen: Rumunia rozpoczęła proces przystępowania do strefy Schengen.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Rumunia jest republiką półprezydencką. Na czele rządu stoi premier, a na czele państwa – prezydent. Władzę wykonawczą sprawują wspólnie rząd i prezydent. Kraj jest podzielony na 41 okręgów oraz jedno miasto Bukareszt. Każdym okręgiem zarządza rada okręgu odpowiedzialna za sprawy lokalne oraz prefekt, który jest odpowiedzialny za administrowanie sprawami krajowymi na poziomie okręgu.

Rumunia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów rumuńskiej gospodarki w 2020 r. należały: przemysł (21,7%) handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (19,7%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (16,5%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 74% rumuńskiego eksportu (23% do Niemiec, 11% do Włoch i 7% do Francji). Eksport do Turcji i Wielkiej Brytanii wynosi 3%.

Jeśli chodzi o import, 74% pochodzi z państw członkowskich UE (21% z Niemiec, 9% z Włoch i 7% z Węgier). Import z Chin wynosi 6%, a z Turcji 4%.

Rumunia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 33 posłów z Rumunii. Więcej informacji o rumuńskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Rumunii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele rumuńskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty rumuńskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2019 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Rumuńską komisarz w Komisji Europejskiej jest Adina-Ioana Vălean, która odpowiada za transport.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Rumunii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Rumunia ma 15 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Rumunia ma 15 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Rumunia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Rumunii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Rumunia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Rumunii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Rumunię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Rumunia się zmienia dzięki unijnym funduszom.