Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Lublana

Języki urzędowe: słoweński

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2007 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Słowenia jest demokratyczną republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich. Rząd pełni funkcję wykonawczą i administracyjną. Premiera i ministrów wybiera parlament. Słowenia nie jest podzielona na regiony, tylko na 212 gmin.

Słowenia na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów słoweńskiej gospodarki w 2020 r. należały: przemysł (27,2%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (19,1%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (18,1%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 67% słoweńskiego eksportu (17% do Niemiec, 9% do Włoch i 7% do Chorwacji). Eksport do Szwajcarii wynosi 10%, a do Serbii – 3%.

Jeśli chodzi o import, 59% pochodzi z państw członkowskich UE (14% z Niemiec, 10% z Włoch i 8% z Austrii). Import z Turcji i Chin wynosi po 6%.

Słowenia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 8 posłów ze Słowenii. Więcej informacji o słoweńskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Słowenii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele słoweńskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty słoweńskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2008 r., lipiec–grudzień 2021 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Słoweńskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Janez Lenarčič, który odpowiada za zarządzanie kryzysowe.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Słowenii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Słowenia ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Słowenia ma 7 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Słowenia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Słowenii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Słowenia, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Słowenii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Słowenię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Słowenia się zmienia dzięki unijnym funduszom.