Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Glavna postignuća Europske unije i vidljive koristi

Glavna postignuća

Od 1957. od Europske unije veliku korist imaju njezini građani i svijet, a posebno iz sljedećih razloga:

 • uspostavljen je trajni mir u Europi
 • građani EU-a mogu slobodno živjeti, studirati ili raditi bilo gdje u EU-u
 • EU je najveće jedinstveno tržište na svijetu
 • EU pruža humanitarnu i razvojnu pomoć milijunima ljudi diljem svijeta.

Mir i stabilnost

U EU-u već više od pola stoljeća vladaju mir, stabilnost i blagostanje. Ima važnu ulogu i u diplomaciji te osim nje diljem svijeta promiče i demokraciju, temeljne slobode i vladavinu prava.

70 godina trajnog mira

70 godina trajnog mira

 

Jedinstveno tržište

Glavni gospodarski pokretač EU-a je jedinstveno tržište. Ono omogućuje slobodno kretanje većine robe, usluga, novca i ljudi u većem dijelu Europe.

Danas je itekako lakše putovati EU-om – svi građani EU-a imaju pravo studirati, raditi ili ići u mirovinu u bilo kojoj njegovoj članici. Ako ste građanin EU-a, u svakoj zemlji EU-a moraju prema vama postupati kao prema vlastitim građanima kad je riječ o zapošljavanju, socijalnoj sigurnosti i oporezivanju.

Prava i zaštita građana

Ugovor o Europskoj uniji građanima EU-a i osobama sa zakonitim boravištem osigurava niz prava, koja su prenesena u zakonodavstvo EU-a u mnogim područjima.

Povelja o temeljnim pravima

Povelja objedinjuje sva osobna, građanska, politička, ekonomska i socijalna prava građana EU-a.

Povelja EU-a o temeljnim pravima

Prava iz ugovora o radu

Svaki radnik u EU-u ima određena minimalna prava povezana sa zdravljem i sigurnošću na radu, jednakim mogućnostima, zaštitom od svih oblika diskriminacije i zakonima o radu.

Digitalna prava

EU je u svojim propisima o zaštiti podataka i privatnosti zauzeo čvrst stav kad je riječ o zaštiti prava pojedinaca i osobnih informacija kako bi se svima nama zajamčila veća kontrola nad osobnim podacima.

Prava potrošača

Potrošači u EU-u mogu biti sigurni da će dobiti povrat novca ako vrate neželjene proizvode, ako prilikom putovanja dođe do kašnjenja koje se moglo izbjeći ili ako im se putovanje otkaže.

Nadalje, roba koja se prodaje u EU-u mora biti u skladu s najstrožim svjetskim standardima u pogledu kvalitete i sigurnosti.

Prava kupaca

Poslovanje, rast i trgovina

EU je najveći trgovinski blok na svijetu, najveći je svjetski izvoznik gotovih proizvoda i usluga te najveće uvozno tržište za više od 100 zemalja.

Slobodna trgovina među državama članicama jedno je od temeljnih načela EU-a. Moguća je zahvaljujući jedinstvenom tržištu. Izvan svojih granica EU se zalaže za liberalizaciju svjetske trgovine.

Poduzeća

EU štiti od negativne strane globalizacije tako što podupire mala poduzeća i donosi propise kojima se osigurava da velika poduzeća plaćaju svoj dio poreza. EU vam može pomoći i ako se prema vama kao vlasniku poduzeća nepravedno postupa.

U okviru uspješnih programa EU-a, kao što je Erasmus+, možete proći osposobljavanje i na najbolji mogući način iskoristiti mogućnosti koje vam se nude na tržištu rada.

Trgovina

EU je učvrstio svoj položaj u svijetu upravo jedinstvenim nastupom a ne zasebnim trgovinskim strategijama.

Kad je riječ o svjetskoj trgovini, EU je u idealnom položaju. Zbog otvorenosti našeg trgovinskog režima EU je najvažniji akter na svjetskoj trgovinskoj sceni te je i dalje pouzdan poslovni partner.

Zahvaljujući tom sporazumu, potpisanom 2018., poduzeća iz EU-a mogu više izvoziti u Singapur, štite se prava radnika i okoliš te se singapurska tržišta otvaraju poduzećima iz EU-a kad je riječ o uslugama i ugovorima s državnim tijelima.

Kvaliteta hrane i standardi u pogledu okoliša

S obzirom na to da zemlje EU-a vrlo blisko surađuju, naša hrana i okoliš u skladu su s nekima od najviših svjetskih standarda kvalitete.

Hrana

Cilj je svih propisa i normi EU-a u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru zaštita zdravlja. Opsežnim zakonodavstvom koje se primjenjuje diljem EU-a obuhvaćeni su cjelokupna proizvodnja hrane i lanac prerade u EU-u te uvezena i izvezena roba.

Okoliš

EU je razvio neke od najstrožih standarda zaštite okoliša u svijetu. Politikom EU-a nastoje se smanjiti rizici za klimu, zdravlje i bioraznolikost.

Obnovljiva energija / energetska tranzicija (Direktiva o energiji iz 2018.)

Međunarodna diplomacija i razvoj

Glas država članica EU-a koje djeluju ujedinjeno na svjetskoj sceni ima veću težinu nego da 27 nacija različite veličine djeluje zasebno. Ako se zajedno uzmu u obzir, institucije EU-a i nacionalne vlade vodeći su svjetski donator razvojne pomoći i zajednički rade na promicanju dobrog upravljanja, suzbijanju gladi i očuvanju prirodnih resursa.

Diplomacija i sigurnost

Pružanjem političke, praktične i ekonomske potpore EU ima ključnu ulogu u izgradnji mira na zapadnom Balkanu još od ratova na području bivše Jugoslavije. Jedan od primjera je dijalog Srbije i Kosova uz posredovanje EU-a, što je bila prekretnica za postizanje dogovora u travnju 2013. koji se trenutačno provodi uz potporu EU-a.

Ljudska prava

EU je razradio smjernice za politiku o ljudskim pravima koje obuhvaćaju područja kao što su smrtna kazna, mučenje i sloboda izražavanja, na internetu i izvan njega. Instrumentom EU-a za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) pruža se potpora za poboljšanje situacije u zemljama i regijama u kojima su ljudska prava i temeljne slobode najugroženiji.

Humanitarna pomoć

EU pruža pomoć zemljama i narodima u Europi i izvan nje u slučaju katastrofa velikih razmjera ili humanitarnih kriza. EU je sa svojim državama članicama najveći svjetski donator humanitarne pomoći. EU svake godine osigurava hranu, utočište, zaštitu, zdravstvenu skrb i čistu vodu za više od 120 milijuna žrtava katastrofa i sukoba u više od 80 zemalja.

Humanitarna pomoć, razvojna pomoć i diplomacija na djelu

EU surađuje s vladama u 150 partnerskih zemalja u razvoju te civilnim društvom i međunarodnim organizacijama.

Haitiju, na primjer, EU pruža različitu humanitarnu i razvojnu pomoć kako bi mu se pomoglo da postane otporniji te kako bi se otklonili strukturni nedostaci i najugroženijima brzo pružila kratkoročna pomoć. Od 1994. EU je Haitiju osigurao 419 milijuna eura pomoći za:

 • pristup zdravstvenim uslugama kojima se spašavaju životi
 • smještaj za hitne situacije u kampovima i obiteljima domaćinima
 • pristup vodoopskrbi i sanitarnim objektima
 • distribuciju hrane
 • sprečavanje porasta pothranjenosti, izbijanja epidemija i mogućih građanskih nemira
 • smanjenje rizika za ranjive skupine u kampovima
 • uspostavu sustava ranog upozoravanja i poboljšanja skloništa i infrastrukture protiv čestih uragana, poplava i drugih prirodnih opasnosti.

Razvojna pomoć EU-a na Haitiju