Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Στήριξη της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη

Η ΕΕ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές υγείας στηρίζοντας τις τοπικές κυβερνήσεις για την επίτευξη κοινών στόχων, τη συγκέντρωση πόρων και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Πέραν της κατάρτισης νομοθεσίας και προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο ΕΕ, χρηματοδοτεί έργα στον τομέα της υγείας σε όλη την ΕΕ.

Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία επικεντρώνεται στην προστασία και τη βελτίωση της υγείας, στην ισότιμη πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων σε σύγχρονη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη και στον συντονισμό της αντιμετώπισης τυχόν σοβαρών απειλών για την υγεία που αφορούν περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ. Η πρόληψη και η καταπολέμηση των ασθενειών παίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία. Η πρόληψη αγγίζει πολλούς τομείς, όπως τον εμβολιασμό, την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, δράσεις κατά του καρκίνου και την υπεύθυνη επισήμανση των τροφίμων.

Δύο ειδικοί οργανισμοί στηρίζουν τις εθνικές κυβερνήσεις σε θέματα σχετικά με την υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων αξιολογεί και παρακολουθεί τις απειλές από νεοεμφανιζόμενες νόσους με στόχο τον συντονισμό της αντιμετώπισής τους. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαχειρίζεται την επιστημονική αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας όλων των φαρμάκων στην ΕΕ.

Video Gallery