Przejdź do treści głównej

Wspieranie zdrowia publicznego w Europie

UE uzupełnia krajowe polityki zdrowotne, wspierając władze lokalne w krajach UE w osiąganiu wspólnych celów, łączeniu zasobów i stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom. Oprócz tworzenia ogólnounijnych przepisów i norm dotyczących produktów i usług zdrowotnych Unia udostępnia również środki finansowe na projekty w dziedzinie zdrowia w całej UE.

Polityka zdrowotna UE kładzie przede wszystkim nacisk na ochronę i poprawę zdrowia, zapewnienie wszystkim Europejczykom równego dostępu do nowoczesnej i skutecznej opieki zdrowotnej oraz koordynację reagowania na wszelkie poważne zagrożenia dla zdrowia dotyczące więcej niż jednego kraju UE. Zapobieganie chorobom i ich zwalcznie są ważnymi elementami unijnej polityki w dziedzinie zdrowia publicznego. Profilaktyka chorób obejmuje wiele obszarów działania, takich jak szczepienia, zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, walka z rakiem i odpowiedzialne znakowanie środków spożywczych.

Działania rządów krajowych w obszarze zdrowia są wspierane przez dwie specjalne agencje. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ocenia i monitoruje pojawiające się zagrożenia chorobami w celu skoordynowanego reagowania na nie. Natomiast Europejska Agencja Leków zarządza naukową oceną jakości, bezpieczeństwa i skuteczności wszystkich produktów leczniczych w UE.