Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία

Προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η πολιτική και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δύο κύριους άξονες: την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Καθορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι δεσμευτικά για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Επίσης, ισχύει για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση να προάγει και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατέχουν ξεχωριστή θέση στις σχέσεις της ΕΕ με άλλες χώρες και περιφέρειες.

Η πολιτική της ΕΕ:

  • προάγει τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων και των εκτοπισθέντων ατόμων
  • αντιτίθεται στη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την εμπορία ανθρώπων και τη διακριτική μεταχείριση
  • προασπίζει τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
  • υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναπτύσσοντας ενεργό συνεργασία με χώρες-εταίρους, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και με ομάδες και ενώσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.
  • εισάγει ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες ή συμφωνίες συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ