Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα

Προστασία, δικαιώματα και δικαιοσύνη για τους πολίτες της ΕΕ

Οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν πολλές ελευθερίες και μεγάλη προστασία μέσω, μεταξύ άλλων, των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της δυνατότητας να ταξιδεύουν χωρίς διατυπώσεις στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία βασίζονται στις αξίες της ισότητας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ένταξης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Οι αξίες αυτές θωρακίζονται και προστατεύονται από το κράτος δικαίου, όπως ορίζουν οι Συνθήκες της ΕΕ και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να παντρεύονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η ΕΕ εργάζεται για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων και να ισχυροποιεί τη θέση των πολιτών της ως καταναλωτών.

Οι πολίτες έχουν έννομη προστασία σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, και οι εγκληματίες μπορούν να διώκονται πέραν των συνόρων της χώρας τους και να εκδίδονται σε αυτή, χάρη στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι δικαστικές αρχές συνεργάζονται μέσω της Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) για να εξασφαλίζουν ότι οι νομικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε μία χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να προσφεύγουν σε αυτό πολίτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί εναντίον ενός οργάνου της ΕΕ που ενδεχομένως έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους.

Η ΕΕ εργάζεται για να βελτιώσει την εσωτερική ασφάλεια μέσω της συνεργασίας σε θέματα επιβολής του νόμου, διαχείρισης των συνόρων, προστασίας των πολιτών και διαχείρισης καταστροφών. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος και βοηθά τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις να συνεργάζονται καλύτερα μέσω της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ).

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται επίσης για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της νόμιμης μετανάστευσης ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις της λαθρομετανάστευσης. Συνεχίζονται οι εργασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας μέσω καλύτερων ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, με παράλληλη διευκόλυνση της εισόδου στην ΕΕ για όσους το δικαιούνται.

Video gallery