Skip to main content

Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Skydd, rättigheter och rättvisa för EU-medborgarna

Som EU-medborgare har du många friheter och olika typer av skydd, t.ex. personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter, skydd av personuppgifter, skydd mot diskriminering och möjlighet att åka fritt över gränserna i de flesta EU-länder.

Alla EU-medborgare har samma grundläggande rättigheter som grundas på jämlikhet, icke-diskriminering, inkludering, mänsklig värdighet, frihet och demokrati. De här värderingarna stärks och skyddas av rättsstatsprincipen i enlighet med EU-fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som EU-medborgare har du rätt att bo, arbeta, studera och gifta dig i andra EU-länder. EU skyddar dina personuppgifter och ger dig inflytande som konsument.

EU-medborgarna har rättsligt skydd i alla EU-länder och tack vare den europeiska arresteringsordern kan brottslingar gripas och skickas tillbaka till det land där de ska ställas inför rätta eller tidigare har dömts. De rättsliga myndigheterna samarbetar inom Eurojust, EU:s byrå för straffrättsligt samarbete. På så sätt kan man se till att domstolsavgöranden från ett EU-land även gäller i andra EU-länder.

EU-domstolen ser till att EU:s lagstiftning tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. I vissa fall kan invånare, företag eller organisationer också väcka talan mot en EU-institution som de anser har kränkt deras rättigheter.

EU strävar efter att öka den inre säkerheten genom samarbete om brottsbekämpning, gränsövervakning, civilskydd och katastrofhantering. Arbetet omfattar åtgärder mot organiserade brottslingar och hjälp till de nationella polisstyrkornas samarbete inom Europol, EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning.

EU-länderna håller på att ta fram en enhetlig migrationspolitik för EU. Man vill dra nytta av den lagliga invandringens möjligheter och samtidigt förhindra den olagliga invandringen. Man håller också på att förbättra säkerheten genom bättre övervakning av de yttre gränserna, samtidigt som det ska bli lättare att komma in i EU för dem som har rätt till det.

Videoklipp