Glavni sadržaj

Pravosuđe i temeljna prava

Zaštita, prava i pravosuđe za građane EU-a

Građani EU-a uživaju mnoge slobode i zaštite, uključujući osobna, građanska, politička, gospodarska i socijalna prava, zaštitu osobnih podataka, zakone protiv diskriminacije i putovanje bez provjera kroz većinu država EU-a.

Svaki građanin EU-a ima jednaka temeljna prava koja se temelje na vrijednostima jednakosti, nediskriminacije, uključenosti, ljudskog dostojanstva, slobode i demokracije. Te vrijednosti ojačane su i zaštićene vladavinom prava te su navedene u Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima. Građani EU-a imaju pravo živjeti, raditi, studirati i vjenčati se u drugim državama članicama EU-a. EU nastoji zajamčiti sigurnost osobnih podataka Europljana te ojačati njihova potrošačka prava.

Građani imaju pravnu zaštitu u svakoj državi članici EU-a, a prekogranični kazneni progon i repatrijacija kriminalaca omogućeni su europskim uhidbenim nalogom. Pravosudna tijela surađuju u okviru Odjela za europsku pravosudnu suradnju (Eurojust) kako bi se osiguralo da se sudske odluke države članice EU-a priznaju i provode u drugoj državi članici.

Sud Europske unije osigurava ujednačenu primjenu prava EU-a u svim državama članicama EU-a i rješava pravne sporove između nacionalnih vlada i institucija EU-a. U određenim okolnostima i građani, društva ili organizacije mogu na Sudu EU-a pokretati postupke protiv institucije EU-a zbog povrede njihovih prava.

EU nastoji poboljšati unutarnju sigurnost putem suradnje u području izvršavanja zakona, upravljanja granicama, civilne zaštite i upravljanja katastrofama. To uključuje poduzimanje mjera protiv organiziranog kriminala i olakšavanje međusobne suradnje nacionalnih policija putem Europskog policijskog ureda (EUROPOL).

Države članice EU-a rade i na razvoju usklađene imigracijske politike EU-a prema kojoj bi se iskoristile mogućnosti koje pruža zakonita imigracija, a istovremeno rješavali problemi nezakonitog useljavanja. Radi se na povećanju sigurnosti učinkovitijim nadzorom vanjskih granica uz istodobno olakšavanje ulaska u EU za one koji imaju pravo na to.

Video gallery