Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Spravodlivosť a základné práva

Ochrana, práva a spravodlivosť pre občanov EÚ

Občania EÚ využívajú mnohé slobody a druhy ochrany, medzi ktoré patria osobné, občianske, hospodárske a sociálne práva, ochrana osobných údajov, antidiskriminačné zákony a cestovanie bez hraníc vo väčšine krajín EÚ.

Každý občan EÚ má rovnaké základné práva, ktoré vyplývajú z hodnôt rovnosti, nediskriminácie, začlenenia, ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie. Tieto hodnoty sú posilnené a chránené zásadou právneho štátu zakotvenou v zmluvách EÚ a Charte základných práv. Občania EÚ majú právo žiť, pracovať, študovať a uzavrieť manželstvo v iných krajinách EÚ. Európska únia sa usiluje o to, aby boli osobné údaje Európanov bezpečne uchované, a posilňuje ich postavenie spotrebiteľov.

Občania majú právnu ochranu v ktorejkoľvek krajine EÚ a vďaka európskemu zatykaču možno páchateľov prenasledovať cez hranice a vydať domovskej krajine. Justičné orgány spolupracujú prostredníctvom Jednotky Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust) s cieľom zabezpečiť, aby sa právne rozhodnutia vydané v jednej krajine EÚ uznávali a vykonávali v ktorejkoľvek inej krajine EÚ.

Súdny dvor Európskej únie zabezpečuje, aby sa právne predpisy EÚ uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ, a urovnáva právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Za určitých okolností ho môžu využiť aj občania, podniky alebo organizácie na podanie žaloby proti inštitúcii EÚ, ktorá mohla porušiť ich práva.

EÚ sa usiluje zlepšiť vnútornú bezpečnosť spoluprácou v oblasti presadzovania práva, riadenia hraníc, civilnej ochrany a zvládania katastrof. Patrí sem prijatie opatrení proti organizovaným zločineckým skupinám a pomoc národným policajným zložkám v lepšej spolupráci prostredníctvom Európskeho policajného úradu (EUROPOL).

Krajiny EÚ zároveň pripravujú ucelenú prisťahovaleckú politiku EÚ s cieľom využiť príležitosti, ktoré môže legálne prisťahovalectvo priniesť, a zároveň riešiť problémy spojené s nelegálnym prisťahovalectvom. Pracuje sa na zvýšení bezpečnosti vďaka lepším kontrolám vonkajších hraníc a zároveň na uľahčení prístupu pre tých, ktorí majú právo vstúpiť na územie EÚ.

Video gallery