Prejsť na hlavný obsah

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Európske humanitárne hodnoty v akcii

Európska únia poskytuje krajinám a obyvateľstvu v Európe i mimo nej pri veľkých katastrofách alebo humanitárnych krízach pomoc, ktorá je založená na potrebách jednotlivých krajín.

Krajiny EÚ spolu patria k najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete a každoročne pomáhajú miliónom ľudí. Táto pomoc predstavuje 1 % celkového ročného rozpočtu EÚ – približne 4 EUR na občana EÚ.

Humanitárna činnosť EÚ sa riadi zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti zakotvenými v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci.

EÚ pomáha prostredníctvom humanitárnej pomoci najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva a poskytuje im: 

– potraviny a výživu
– prístrešie
– zdravotnú starostlivosť
– vodu a sanitáciu
– vzdelávanie v núdzových situáciách

Veľká sieť humanitárnych expertov Európskej komisie vo viac ako 40 krajinách na celom svete umožňuje dôkladné monitorovanie krízových situácií a záchranných operácií.

Pomoc sa poskytuje prostredníctvom viac ako 200 medzinárodných a miestnych partnerských organizácií a agentúr.

Reakcia na krízy a núdzové situácie na celom svete

Prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany zohráva EÚ spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcie na krízy v Európe i inde na svete. 

Prebiehajúce krízy a núdzové situácie nepretržite monitoruje Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie. Krajiny zúčastňujúce sa na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany spolupracujú aj v oblasti posudzovania rizík, predchádzania katastrofám, pripravenosti na ne a plánovania súvisiacich opatrení.

Núdzová pomoc sa môže poskytovať vo forme materiálnej pomoci, ako sú potraviny, prístrešie alebo vybavenie, alebo môže spočívať vo vyslaní špeciálne vybavených tímov či v hodnotiacich a koordinačných činnostiach expertov vyslaných do terénu. 

EÚ má takisto vlastnú rezervu európskych kapacít na reakciu na núdzové situácie nazývanú „rescEU“. Rezerva rescEU zahŕňa:

– flotilu hasičských lietadiel a helikoptér
– zdravotnícke evakuačné lietadlá
– zásoby zdravotníckeho materiálu a poľné nemocnice
– prístrešky, dopravné a logistické vybavenie
– položky núdzového zásobovania energiou
– kapacity na reakciu na chemické, biologické, rádiologické a jadrové riziká.

Rezerva kapacít rescEU je 100 % financovaná Európskou úniou vrátane nákladov na nákup, prevádzku a údržbu.

Videogaléria