Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Európske humanitárne hodnoty v akcii

Európska únia poskytuje pomoc krajinám a obyvateľstvu v Európe i mimo nej pri veľkých katastrofách alebo humanitárnych krízach.

Krajiny EÚ sú spolu najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete a každoročne pomáhajú miliónom ľudí. Táto pomoc predstavuje 1 % celkového ročného rozpočtu EÚ – približne 4 EUR na občana EÚ.

Činnosť EÚ v tejto oblasti sa riadi zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Pomoc sa poskytuje prostredníctvom viac než 200 medzinárodných a miestnych partnerských organizácií a agentúr a s podporou tisícov európskych dobrovoľníkov.

Každý európsky občan alebo osoba s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ sa môže zapojiť do dobrovoľníckeho programu na účely poskytovania pomoci EÚ.

Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany zohráva EÚ spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcií na krízy v Európe i inde na svete. Existujúce a potenciálne krízy sa neustále monitorujú a zúčastnené krajiny spolupracujú aj v oblasti hodnotenia rizík, predchádzania katastrofám, pripravenosti na ne a plánovania opatrení.

Núdzová pomoc sa môže poskytovať vo forme materiálnej pomoci, ako sú potraviny, prístrešie alebo vybavenie, alebo môže spočívať vo vyslaní špeciálne vybavených tímov či v hodnotiacich a koordinačných činnostiach expertov vyslaných do terénu. Tímy núdzovej pomoci, experti a vybavenie, ktoré poskytli zúčastnené krajiny, sú neustále v pohotovosti, aby EÚ mohla rýchle reagovať na krízy na celom svete.

Videogaléria