Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Európske humanitárne hodnoty v akcii

Európska únia poskytuje pomoc krajinám a obyvateľstvu v Európe i mimo nej pri veľkých katastrofách alebo humanitárnych krízach.

Krajiny EÚ sú spolu najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete a každoročne pomáhajú miliónom ľudí. Táto pomoc predstavuje 1 % celkového ročného rozpočtu EÚ – približne 4 EUR na občana EÚ.

Činnosť EÚ v tejto oblasti sa riadi zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. Pomoc sa poskytuje prostredníctvom viac než 200 medzinárodných a miestnych partnerských organizácií a agentúr a s podporou tisícov európskych dobrovoľníkov.

Každý európsky občan alebo osoba s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ sa môže zapojiť do dobrovoľníckeho programu na účely poskytovania pomoci EÚ.

Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany zohráva EÚ spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcií na krízy v Európe i inde na svete. Existujúce a potenciálne krízy sa neustále monitorujú a zúčastnené krajiny spolupracujú aj v oblasti hodnotenia rizík, predchádzania katastrofám, pripravenosti na ne a plánovania opatrení.

Núdzová pomoc sa môže poskytovať vo forme materiálnej pomoci, ako sú potraviny, prístrešie alebo vybavenie, alebo môže spočívať vo vyslaní špeciálne vybavených tímov či v hodnotiacich a koordinačných činnostiach expertov vyslaných do terénu. Tímy núdzovej pomoci, experti a vybavenie, ktoré poskytli zúčastnené krajiny, sú neustále v pohotovosti, aby EÚ mohla rýchle reagovať na krízy na celom svete.

Aktuality

5 august 2022
European Commission Press release Brussels, 08 Aug 2022 As of today, the EU has successfully coordinated 1,000 medical evacuations of Ukrainian patients via its Civil Protection Mechanism to provide them with specialised healthcare in hospitals across Europe.

Videogaléria