Skip to main content

Humanitärt bistånd och civilskydd

EU:s humanitära principer i praktiken

EU hjälper till vid stora katastrofer och humanitära nödsituationer både i och utanför EU.

EU-länderna är tillsammans världens största givare av humanitärt bistånd och hjälper miljontals människor i världen varje år. Biståndet står för 1 procent av EU:s årsbudget. Det motsvarar omkring 4 euro per invånare.

EU:s insatser styrs av principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Hjälpen förmedlas via över 200 internationella och lokala partnerorganisationer och organ, och tusentals europeiska frivilligarbetare.

Alla i EU kan delta i EU:s frivilligkår för humanitärt arbete.

Genom EU:s civilskyddsmekanism kan EU och några andra europeiska länder samordna sina insatser i Europa och övriga världen. Man övervakar pågående och potentiella kriser dygnet runt och samarbetar om riskbedömningar, förebyggande av katastrofer, beredskap och planering.

Nödhjälpen kan bestå av mat, tält, utrustning, specialutrustade team och experter som hjälper till med bedömning och samordning. Räddningsteam, experter och utrustning från de deltagande länderna hålls i beredskap för snabba EU-insatser världen över.

Videoklipp