Gå direkt till innehållet

Humanitärt bistånd och civilskydd

EU:s humanitära principer i praktiken

EU bidrar med behovsbaserat bistånd vid stora katastrofer och humanitära nödsituationer i och utanför EU.

EU-länderna tillsammans hör till världens största givare av humanitärt bistånd och hjälper miljontals människor i världen varje år. Biståndet står för 1 procent av EU:s årsbudget. Det motsvarar omkring 4 euro per invånare.

EU:s insatser styrs av principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, i enlighet med det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd.

Genom sitt humanitära bistånd hjälper EU de mest utsatta befolkningsgrupperna med 

-    mat och näring
-    tillfälliga bostäder
-    hälso- och sjukvård
-    vatten och sanitet
-    utbildning i nödsituationer.

Tack vare sitt stora nätverk med humanitära experter i över 40 länder kan EU-kommissionen noggrant övervaka krissituationer och hjälpinsatser.

Hjälpen förmedlas via över 200 internationella och lokala partnerorganisationer och organ.

Insatser vid kriser och nödsituationer i hela världen

Genom EU:s civilskyddsmekanism kan EU och några andra europeiska länder samordna sina insatser i Europa och övriga världen. 

Pågående kriser och nödsituationer övervakas dygnet runt av EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap. De länder som deltar i EU:s civilskyddsmekanism samarbetar också om riskbedömningar, förebyggande av katastrofer, beredskap och planering.

Nödhjälpen kan bestå av mat, tält, utrustning, specialutrustade team och experter som hjälper till med bedömning och samordning. 

EU har också en egen reserv på europeisk nivå, rescEU, för att kunna ingripa i nödsituationer. RescEU-reserven omfattar

-    flygplan och helikoptrar för brandbekämpning
-    flygplan för medicinsk evakuering
-    fältsjukhus och lager av medicinska förnödenheter
-    tält och tillgångar för transport och logistik
-    utrustning för energiförsörjning
-    reserver för att hantera risker med kemikalier, smittämnen, strålning och radioaktiva ämnen.

EU finansierar rescEU till 100 procent, inklusive kostnader för inköp, drift och underhåll.

Videoklipp