Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Европейските хуманитарни ценности в действие

В случай на големи бедствия или при извънредни хуманитарни ситуации Европейският съюз предоставя помощ на страни и народи както в Европа, така и извън нейните предели.

Взети заедно, страните от ЕС са най-големият донор на хуманитарна помощ в света, като помагат на милиони хора всяка година. Хуманитарната помощ представлява 1 % от общия годишен бюджет на ЕС — на всеки гражданин на Съюза се падат около 4 евро.

Действията на ЕС се ръководят от принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост. Помощта се предоставя чрез повече от 200 международни и местни организации и агенции партньори, с подкрепата на хиляди европейски доброволци.

Всеки европейски гражданин или дългосрочно пребиваващ в страна от ЕС може да участва в програмата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Чрез Механизма за гражданска защита на ЕС Съюзът играе — заедно с редица други европейски страни — водеща роля в координирането на реакцията при кризи в Европа и по света. Съществуващите и потенциалните кризи се следят денонощно, а участващите страни си сътрудничат и в оценката на риска, подготовката за предотвратяване на бедствия и планирането.

Спешната помощ може да бъде предоставена под формата на храна, подслон или оборудване, изпращане на специално оборудвани екипи или оценка и координация от експерти, изпратени на място. Екипите за оказване на помощ, експертите и оборудването от участващите страни се поддържат в готовност за бързо реагиране от страна на ЕС навсякъде по света.

Видеоматериали