Skip to main content

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Europejskie wartości humanitarne w praktyce

W przypadku wystąpienia poważnych klęsk lub nadzwyczajnych sytuacji humanitarnych Unia Europejska udziela pomocy krajom i ludności zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Co roku kraje UE są największym dawcą pomocy humanitarnej na rzecz milionów ludzi na całym świecie. Wartość tej pomocy stanowi 1 proc. całkowitego rocznego budżetu UE, co oznacza, że na jednego obywatela UE przypadają 4 euro.

W swoich działaniach UE kieruje się zasadami humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i niezależności. Pomoc jest przekazywana za pośrednictwem ponad 200 międzynarodowych i lokalnych organizacji partnerskich i agencji, które korzystają ze wsparcia tysięcy wolontariuszy europejskich.

Każdy obywatel UE lub rezydent długoterminowy w jednym z krajów UE może wziąć udział w programie wolontariatu w zakresie unijnej pomocy.

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, Unia wraz z szeregiem innych państw europejskich, odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu reakcji na sytuacje kryzysowe w Europie i na świecie. Trwające i potencjalne kryzysy są stale monitorowane, a kraje uczestniczące współpracują ze sobą także w zakresie oceny ryzyka, gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i planowania.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może przybierać różne formy, np. dostarczanie żywności, schronienia lub wyposażenia, wysyłanie specjalnie wyposażonych zespołów czy wysyłanie na miejsce ekspertów, którzy zajmują się oceną i koordynacją. Zespoły ratownicze, eksperci i sprzęt z krajów uczestniczących są stale w stanie gotowości, tak aby w razie potrzeby UE mogła szybko zareagować na całym świecie.

Galeria wideo