Przejdź do treści głównej

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, której celem jest rozwiązywanie konfliktów i pogłębianie międzynarodowego zrozumienia, opiera się na dyplomacji i poszanowaniu przepisów międzynarodowych. Handel, pomoc humanitarna i współpraca na rzecz rozwoju odgrywają również ważną rolę w działaniach UE na arenie międzynarodowej.

Celem unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest:

UE współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi partnerami na świecie – również z potęgami wschodzącymi i z grupami regionalnymi. Dąży do tego, aby partnerstwo to opierało się na wspólnych interesach i korzyściach, by każda strona miała zarówno prawa, jak i obowiązki.

UE nie posiada stałej armii i w związku z tym państwa członkowskie udostępniają doraźnie wojska do realizacji określonych celów. UE może wysyłać misje do wielu regionów świata znajdujących się w trudnej sytuacji – aby monitorować i chronić porządek publiczny, uczestniczyć w operacjach pokojowych lub udzielać pomocy humanitarnej ludności dotkniętej kryzysem.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest unijną służbą dyplomatyczną. Sieć ponad 140 delegatur i biur na całym świecie promuje i chroni unijne wartości i interesy.

W obszarze polityki zagranicznej organem decyzyjnym UE jest Rada Europejska, w skład której wchodzą szefowie państw i rządów krajów UE. Większość decyzji dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podejmowana jest jednomyślnie – decyzję muszą popierać wszystkie kraje UE.