Skip to main content

Välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika

ELi ühine välis- ja julgeolekupoliitika, mille eesmärk on konfliktide lahendamine ning rahvusvahelise üksteisemõistmise edendamine, põhineb diplomaatial ja rahvusvahelistest eeskirjadest kinnipidamisel. ELi rahvusvahelise rolli puhul on olulised ka kaubandus, humanitaarabi ja arengukoostöö.

ELi välis- ja julgeolekupoliitika eesmärk on:

ELil on partnerlussuhted maailma kõigi oluliste tegijatega, sealhulgas uute majandusjõudude ja piirkondlike rühmadega. ELi eesmärk on tagada, et need suhted põhineksid ühisel huvil ja kasul.

ELil ei ole alalist sõjaväge ja see toetub igaks konkreetseks juhuks loodud jõududele. EL saab saata missioone maailma pingekolletesse, jälgida ja säilitada avalikku korda, osaleda rahuvalvetegevuses või anda humanitaarabi kriisist mõjutatud elanikele.

Euroopa välisteenistus on ELi diplomaatiline teenistus. Rohkem kui 140 delegatsioonist ja büroost koosnev võrgustik edendab ning kaitseb ELi väärtusi ja huve kogu maailmas.

Välispoliitika küsimustes on Euroopa Liidus lõplik otsustusõigus Euroopa Ülemkogul, mis koosneb ELi riigipeadest ja valitsusjuhtidest. Enamiku välis- ja julgeolekupoliitika alaste otsuste puhul on vaja kõikide ELi liikmesriikide nõusolekut.