Põhisisu juurde

Inimõigused ja demokraatia

Inimõiguste edendamine ja kaitsmine

Euroopa Liit järgib kahte peamist inimõiguste poliitika ja meetmete suunda. Need on ELi kodanike põhiõiguste kaitsmine ja inimõiguste ülemaailmne edendamine.

ELi kodanike õigused tagatakse ELi põhiõiguste harta alusel. Hartas on sätestatud kõik põhiõigused, mis on ELi institutsioonidele ja asutustele siduvad. Samuti kehtib harta liikmesriikide valitsuste suhtes, kui nad kohaldavad ELi õigust.

Euroopa Liit põhineb kindlal tahtel edendada ja kaitsta inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet kogu maailmas. ELi suhetes teiste riikide ja piirkondadega on inimõigused kesksel kohal.

ELi asjaomane poliitika hõlmab järgmist:

  • naiste, laste, vähemuste ja põgenike õiguste edendamine;
  • vastuseis surmanuhtlusele, piinamisele, inimkaubitsemisele ja diskrimineerimisele;
  • kodaniku-, poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kaitsmine;
  • inimõiguste kaitsmine, tehes aktiivset koostööd partnerriikide, rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide ning rühmade ja ühendustega kõigil kodanikuühiskonna tasanditel;
  • inimõigusi käsitleva klausli lisamine kõikidesse ELi mittekuuluvate riikidega sõlmitud kaubandus- või koostöölepingutesse.