Pāriet uz galveno saturu

Cilvēktiesības un demokrātija

Cilvēktiesību aizstāvēšana un veicināšana

Eiropas Savienības cilvēktiesību politikai un darbībām ir divi galvenie aspekti. Viens ir ES pilsoņu cilvēktiesību aizsardzība, bet otrs — cilvēktiesību ievērošanas veicināšana visā pasaulē.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta garantē ES pilsoņu tiesības. Hartā noteikts, kādas pamattiesības ir saistošas ES iestādēm un struktūrām. Tā attiecas arī uz dalībvalstu valdībām, kad tās īsteno ES regulējumu.

Eiropas Savienības pamatā ir stingra apņemšanās visā pasaulē veicināt un aizstāvēt cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. ES attiecībās ar ārpussavienības valstīm un reģioniem cilvēktiesību ievērošanai tiek pievērsta īpaša uzmanība.

ES politika ir šāda:

  • sekmēt sieviešu, bērnu, minoritāšu un pārvietoto personu tiesības;
  • iestāties pret nāvessodu, spīdzināšanu, cilvēku tirdzniecību un diskrimināciju;
  • aizstāvēt pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības;
  • aizstāvēt cilvēktiesības, aktīvi sadarbojoties ar partnervalstīm, starptautiskajām organizācijām, reģionālajām organizācijām un grupām un apvienībām visos sabiedrības līmeņos;
  • iekļaut klauzulas par cilvēktiesībām visos nolīgumos par tirdzniecību vai sadarbību ar ārpussavienības valstīm.