Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Права на човека и демокрация

Утвърждаване и защита на правата на човека

Политиката и действията в областта на правата на човека в Европейския съюз имат две основни направления. Едното направление е насочено към защитата на основните човешки права на гражданите на ЕС, а другото – към утвърждаването на правата на човека в целия свят.

С Хартата на основните права на ЕС се гарантират правата на гражданите на ЕС. В хартата са посочени основните права, които институциите и органите на ЕС задължително трябва да спазват. Тя се отнася и за националните правителства, когато прилагат правото на ЕС.

В основата на ЕС стои категоричен ангажимент за утвърждаване и защита на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона в целия свят. Човешките права заемат централно място в отношенията на Съюза с други страни и региони.

Политиката на ЕС включва:

  • утвърждаване на правата на жените, децата, малцинствата и разселените лица
  • противопоставяне на смъртното наказание, изтезанията, трафика на хора и дискриминацията
  • защита на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права
  • защита на човешките права чрез активно партньорство с държави, международни и регионални организации и групи и асоциации на всички равнища на обществото
  • включване на клаузи за правата на човека във всички споразумения за търговия или сътрудничество със страни извън ЕС.

 

Новини

19 май 2022
European Commission Questions and answers Brussels, 19 May 2022 Today, the European Commission has published the 2022 EU Justice Scoreboard, which gives a comparative overview of the efficiency, quality and independence of j...