Направо към основното съдържание

Права на човека и демокрация

Утвърждаване и защита на правата на човека

Политиката и действията в областта на правата на човека в Европейския съюз имат две основни направления. Едното направление е насочено към защитата на основните човешки права на гражданите на ЕС, а другото – към утвърждаването на правата на човека в целия свят.

С Хартата на основните права на ЕС се гарантират правата на гражданите на ЕС. В хартата са посочени основните права, които институциите и органите на ЕС задължително трябва да спазват. Тя се отнася и за националните правителства, когато прилагат правото на ЕС.

В основата на ЕС стои категоричен ангажимент за утвърждаване и защита на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона в целия свят. Човешките права заемат централно място в отношенията на Съюза с други страни и региони.

Политиката на ЕС включва:

  • утвърждаване на правата на жените, децата, малцинствата и разселените лица
  • противопоставяне на смъртното наказание, изтезанията, трафика на хора и дискриминацията
  • защита на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права
  • защита на човешките права чрез активно партньорство с държави, международни и регионални организации и групи и асоциации на всички равнища на обществото
  • включване на клаузи за правата на човека във всички споразумения за търговия или сътрудничество със страни извън ЕС.