Glavni sadržaj

Ljudska prava i demokracija

Promicanje i zaštita ljudskih prava

U Europskoj uniji postoje dva glavna smjera politike i djelovanja u području ljudskih prava. Jedan je zaštita temeljnih ljudskih prava za građane EU-a, a drugi promicanje ljudskih prava širom svijeta.

Poveljom EU-a o temeljnim pravima jamče se prava građana EU-a. Poveljom su objedinjena temeljna prava obvezujuća za institucije i tijela EU-a. Povelja se primjenjuje i na nacionalne vlade kada provode pravo EU-a.

Europska unija temelji se na snažnoj predanosti promicanju i zaštiti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava diljem svijeta. Ljudska prava imaju središnju ulogu u odnosima EU-a s drugim državama i regijama.

Politika EU-a obuhvaća:

  • promicanje prava žena, djece, manjina i raseljenih osoba
  • protivljenje smrtnoj kazni, mučenju, trgovanju ljudima i diskriminaciji
  • zaštitu građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava
  • zaštitu ljudskih prava u aktivnom partnerstvu s partnerskim zemljama, međunarodnim i regionalnim organizacijama te skupinama i udrugama na svim razinama društva
  • uključivanje klauzula o ljudskim pravima u sve sporazume o trgovini ili suradnji s trećim zemljama.