Направо към основното съдържание

Правосъдие и основни права

Защита, права и правосъдие за гражданите на ЕС

Гражданите на ЕС се ползват от редица свободи и защита, включително лични, граждански, политически, икономически и социални права, законови разпоредби за защита на личните данни и за борба с дискриминацията, както и право да пътуват свободно в повечето държави от Съюза.

Всеки гражданин на ЕС се ползва от едни и същи основни права, базирани на ценностите на равенството, недискриминацията, приобщаването, човешкото достойнство, свободата и демокрацията. Тези ценности са подсилени и защитени от принципите на правовата държава, залегнали в Договорите за ЕС и Хартата на основните права. Гражданите на ЕС имат право да живеят, работят, учат и сключват брак в други страни от Съюза. ЕС работи, за да опазва сигурността на личните данни на европейските граждани и да им осигурява права като потребители.

Гражданите имат право на правна защита във всички държави от ЕС, а престъпниците могат да бъдат преследвани през граница и репатрирани благодарение на европейската заповед за арест. Съдебните органи си сътрудничат посредством звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст), за да се гарантира, че правните решения, взети в една страна от ЕС, се признават и изпълняват във всяка друга страна от Съюза.

Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на ЕС се прилага еднакво във всички страни членки и разрешава правните спорове между национални правителства и институции на ЕС. При определени обстоятелства Съдът може да се използва също и от граждани, предприятия или организации, за да заведат дело срещу институция на ЕС, която може да е нарушила техните права.

ЕС работи за подобряване на сигурността чрез сътрудничество в областта на правоприлагането, управлението на границите, гражданската защита и управлението при бедствия. Това включва предприемане на действия срещу организираната престъпност и помощ за националните полицейски власти да си сътрудничат по-добре чрез Европейската полицейска служба (Европол).

Страните от Съюза работят и за разработване на последователна имиграционна политика на ЕС, чрез която той да се възползва от преимуществата на легалната и да преодолее предизвикателствата на нелегалната имиграция. Продължава работата за подобряване на сигурността посредством по-добър контрол по външните граници, като същевременно се улеснява влизането в ЕС на лицата, които имат право на това.

Video gallery