Põhisisu juurde

Õigusküsimused ja põhiõigused

ELi kodanike kaitse, õigused ja õiguskaitse

ELi kodanikele on tagatud palju vabadusi ja õigusi, sealhulgas isiklikke, kodaniku-, poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi, isikuandmete kaitse, diskrimineerimisvastaste seadused ja piirikontrollita reisimine enamikus ELi riikidest.

Kõigil ELi kodanikel on ühesugused põhiõigused, mis põhinevad väärtustel, nagu võrdsus, mittediskrimineerimine, kaasamine, inimväärikus, vabadus ja demokraatia. Neid väärtusi hoiavad ja kaitsevad õigusnormid, mis on sätestatud ELi aluslepingutes ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. ELi kodanikel on õigus elada, töötada, õppida ja abielluda teistes ELi riikides. EL teeb tööd selle nimel, et hoida eurooplaste isikuandmeid turvalisena ja anda neile kui tarbijatele võimalikult suur valikuvabadus.

Kodanikele on tagatud õiguskaitse kõikides ELi liikmesriikides ning tänu Euroopa vahistamismäärusele saab kurjategijaid jälitada piiriüleselt ja neid kodumaale tagasi saata. Õigusasutused teevad koostööd Euroopa Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) kaudu, et tagada ühes ELi riigis tehtud juriidiliste otsuste tunnustamine ja rakendamine ka teistes ELi riikides.

Euroopa Liidu Kohus tagab ELi õiguse ühetaolise kohaldamise kõigis ELi liikmesriikides, ning lahendab õigusvaidlusi liikmesriikide valitsuste ja ELi institutsioonide vahel. Teatavatel asjaoludel saavad kohtu poole pöörduda ka kodanikud, äriühingud ja organisatsioonid, et esitada hagi ELi institutsiooni vastu, kes võib olla rikkunud nende õigusi.

Sisejulgeoleku tugevdamiseks teeb EL koostööd õiguskaitse, piirihalduse, kodanikukaitse ja katastroofide ohjamise valdkondades. See hõlmab võitlust organiseeritud kuritegevusega ja riiklike politseijõudude koostöö toetamist Euroopa Politseiameti (EUROPOL) kaudu.

ELi liikmesriigid tegelevad ka ELi ühtse sisserändepoliitika väljatöötamisega, et kasutada kõiki seaduslikust sisserändest tulenevaid võimalusi, kuid pakkuda ka lahendusi ebaseadusliku rändega seotud probleemidele. Pidevalt tehakse tööd turvalisuse parandamiseks rangema välispiirikontrolli abil, lihtsustades samal ajal ELi pääsemist nende inimeste jaoks, kellel on õigus seda teha.

Publication

Video gallery