Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

Luachanna daonnúla na hEorpa á gcur i bhfeidhm

Cuireann an tAontas Eorpach cúnamh bunaithe ar riachtanais ar fáil do thíortha agus do dhaonraí laistigh den Eoraip agus ar an gcoigríoch araon nuair a bhíonn tubaistí móra ann nó géarchéimeanna daonnúla.

I bpáirt le chéile, tá Ballstáit an Aontais Eorpaigh i measc na ndeontóirí is mó ar domhan sa chabhair dhaonnúil, agus cabhraíonn siad leis na milliúin daoine ar fud an domhain gach uile bhliain. Is ionann an chabhair sin agus 1% de bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh ina iomláine – tuairim is €4 an duine ó shaoránaigh an Aontais.

Tá gníomhaíocht dhaonnúil an Aontais bunaithe ar phrionsabail na daonnachta, na neodrachta, na neamhchlaontachta agus an neamhspleáchais, mar a chumhdaítear sa Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil.

Trína chabhair dhaonnúil, tugann an tAontas cúnamh do na pobail is leochailí leis an méid seo a leanas: 

-    bia agus cothú
-    dídean
-    cúram sláinte
-    uisce agus sláintíocht
-    oideachas le linn éigeandálaí

Leis an líonra mór saineolaithe daonnúla atá ag an gCoimisiún Eorpach i mbreis agus 40 tír ar fud an domhain, is féidir dlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar ghéarchéimeanna agus ar oibríochtaí fóirithinte.

Cuirtear an chabhair ar fáil trí os cionn 200 eagraíocht agus gníomhaireacht idirnáisiúnta agus áitiúil.

Freagairt ar ghéarchéimeanna agus ar éigeandálaí ar fud an domhain

Trí bhíthin Shásra an Aontais um Chosaint Shibhialta, tá ról lárnach ag an Aontas Eorpach, i gcomhar le tíortha éagsúla eile san Eoraip, i gcomhordú na freagartha ar ghéarchéimeanna san Eoraip agus ar fud an domhain. 

Déanann Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha an Aontais monatóireacht de ló is d’oíche ar ghéarchéimeanna agus éigeandálaí leanúnacha. Chomh maith leis sin, oibríonn na tíortha atá rannpháirteach i Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta i gcomhar le chéile maidir le measúnú riosca, ullmhacht chun tubaistí a chosc agus pleanáil.

Is bia, foscadh nó trealamh a bhíonn i gceist le fóirithint géarchéime, sin agus foirne saintrealaimh a thabhairt don láthair, nó an measúnú agus an comhordú a dhéanann lucht saineolais a cuireadh amach ar an láthair. 

Tá a chúltaca féin d’acmhainneachtaí Eorpacha ag an Aontas freisin chun freagairt ar éigeandálaí, ar a dtugtar ‘rescEU’. Áirítear an méid seo a leanas i gcúlchiste rescEU:

-    Cabhlach eitleán agus héileacaptar comhraic dóiteáin
-    Eitleáin aslonnaithe leighis
-    Stoc-charn earraí leighis agus ospidéil mhachaire
-    Sócmhainní dídine, iompair agus lóistíochta
-    Earraí soláthair fuinnimh
-    Cúltacaí chun freagairt ar rioscaí ceimiceacha, bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha (CBRN)

Cuireann an tAontas Eorpach 100% den mhaoiniú ar fáil le haghaidh rescEU, costais a bhaineann le ceannach, oibriú agus cothabháil ina measc.

Gailearaí na bhfíseán