Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Развитие и сътрудничество

Изкореняване на бедността и постигане на устойчиво развитие

Взети заедно, институциите на ЕС и държавите от Съюза са най-големият донор в света на помощ за развитие и сътрудничество. ЕС предлага законодателство и политики за насърчаване на доброто управление и човешкото и икономическото развитие, като например за борба с глада и опазване на природните ресурси.

Институциите на ЕС работят заедно за изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие и предоставят финансиране във връзка със следните пет аспекта на устойчивото развитие:

  • Хора: премахване на бедността и глада във всичките им форми и гарантиране на достойнството и равенството на хората
  • Планетата Земя: защита на бъдещите поколения от разрушаване на околната среда и изчерпване на ресурсите
  • Просперитет: осигуряване на проспериращ и пълноценен живот в хармония с природата
  • Мир: създаване на мирни, справедливи и приобщаващи общества
  • Партньорство: извършване на дейности в областта на развитието чрез глобални партньорства
  • Действия на ЕС по сектори

ЕС си сътрудничи със 150 държави партньори в Африка, Латинска Америка и Карибския басейн, Азия и Тихоокеанския басейн, както и с организации на гражданското общество и международни организации. Освен че предоставя финансова помощ и провежда диалози с държавите партньори, ЕС прави проучвания и оценки, за да се гарантира ефективното използване на помощта.