Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Заетост и социални въпроси

Заетост и социални въпроси<

Технологичният напредък, глобализацията и демографските промени продължават да се отразяват върху начина на живот и работа на европейците. ЕС активно разработва политики и законодателни предложения в отговор на тези предизвикателства.

Чрез Европейския стълб на социалните права ЕС работи за запазване на правата на гражданите посредством осигуряване на:

  • равни възможности и достъп до пазара на труда
  • справедливи условия на труд
  • социална закрила и приобщаване

Финансирането от ЕС помага на публични и частни организации да прилагат и подобряват политиката за заетост и социалната политика и да финансират проекти в подкрепа на гражданите.

Трудовото законодателство на ЕС гарантира минимални нива на защита, които важат за всички, живеещи и работещи в Съюза. Специални правила на ЕС имат за цел да улеснят гражданите на Съюза да работят и живеят в други държави от ЕС, като в същото време се защитават техните права на социална сигурност, като здравно осигуряване и социални обезщетения.