Направо към основното съдържание

Образование, обучение и младеж

Подкрепа за качествено образование и обучение и социално сближаване

ЕС подкрепя усилията на държавите членки за предоставяне на възможно най-добро образование и обучение на техните граждани. Той също така подкрепя многоезичието в Европа, като подпомага преподаването и изучаването на езици, насърчава мобилността на студентите, стажантите, преподавателите и младите хора и улеснява обмена на информация и опит.

ЕС определя рамката, в която страните от ЕС могат да обменят добри практики и да се учат една от друга, с цел:

  • превръщане на мобилността и ученето през целия живот в реалност
  • подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението
  • утвърждаване на равнопоставеността и насърчаване на социалното сближаване и активното гражданско участие
  • подобряване на творчеството, иновациите и предприемачеството

За постигане на целите, посочени в рамката за образование и обучение, ЕС прилага политики в различни сектори, например:

В областта на младежта ЕС е въвел рамка за сътрудничество между държавите членки чрез своята стратегия за младежта.

По линия на програма „Еразъм +“ ЕС също така предоставя финансиране, инструменти и ресурси за лица и организации и за реформи на политиките в различни области, като например:

  • възможности за образование, обучение и развитие в чужбина за студентите, стажантите и работещите в сферата на образованието
  • възможности в чужбина за младите хора и младежките работници
  • възможности за организации да изграждат партньорства за иновации в сферата на образованието, обучението и младежта
  • обмен на знания и реформи на политиките с цел подпомагане на растежа, създаване на работни места, подобряване на равнопоставеността и социално приобщаване в Европа
  • Повече за програма „Еразъм+“

Европейският корпус за солидарност предоставя на младите хора възможности да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в собствената си страна или в чужбина в полза на общности и хора в цяла Европа.

Video gallery