Skip to main content

Izglītība, apmācība un jaunatne

Atbalsts kvalitatīvai izglītībai, mācībām un sociālajai kohēzijai

ES atbalsta dalībvalstu centienus nodrošināt iedzīvotājiem vislabāko izglītību un apmācību. Tā arī veicina daudzvalodību Eiropā, palīdzot mācīt un mācīties valodas, atbalstot studentu, praktikantu, skolotāju un jauniešu mobilitāti un veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu.

Eiropas Savienība dalībvalstīm nosaka satvaru, kurā tās var apmainīties ar paraugpraksi un savstarpēji mācīties nolūkā

  • mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti,
  • uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti,
  • veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un pilsonisko aktivitāti,
  • sekmēt radošumu, inovāciju un uzņēmējdarbību.

Lai sasniegtu izglītības un apmācības ietvarstruktūrā noteiktos mērķus, ES īsteno politiku tādās jomās kā

Jaunatnes jomā ES nosaka satvaru dalībvalstu sadarbībai, izmantojot ES jaunatnes stratēģiju.

Ar programmu “Erasmus+” ES atbalsta arī fiziskas personas, organizācijas un politikas reformas, nodrošinot finansējumu, rīkus un resursus šādiem mērķiem:

  • studentu, praktikantu un izglītības speciālistu studijas, mācības un pilnveidošanās ārzemēs;
  • jauniešu un jaunatnes darbinieku uzturēšanās ārzemēs;
  • iespējas organizācijām dibināt inovācijas partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomā;
  • zināšanu apmaiņa un politikas reforma, lai atbalstītu izaugsmi, nodarbinātību, taisnīgumu un sociālo iekļaušanu Eiropā.
  • Vairāk par programmu “Erasmus+”

Eiropas Solidaritātes korpuss jauniešiem rada iespējas savā valstī vai ārzemēs veikt brīvprātīgo darbu vai strādāt projektos, kas sniedz labumu kopienām un cilvēkiem visā Eiropā.

Videomateriālu galerija