Prejsť na hlavný obsah

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

Podpora kvalitného vzdelávania, kvalitnej odbornej prípravy a sociálnej súdržnosti

EÚ podporuje členské štáty v ich úsilí zabezpečiť pre občanov najlepšie vzdelávanie a najlepšiu odbornú prípravu. Okrem toho podporuje viacjazyčnosť v Európe, pomáha pri výučbe a učení sa jazykov, podnecuje mobilitu študentov, stážistov, učiteľov a mladých ľudí a uľahčuje výmenu informácií a skúseností.

EÚ stanovuje rámec, v rámci ktorého si členské štáty EÚ môžu vymieňať najlepšie postupy a učiť sa od seba navzájom, a to s cieľom:

  • zabezpečiť realizáciu celoživotného vzdelávania a mobility,
  • zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy,
  • podporovať rovnosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo,
  • podnecovať tvorivosť, inovácie a podnikanie.

Na dosiahnutie cieľov stanovených v rámci pre vzdelávanie a odbornú prípravu vykonáva EÚ politiky napríklad v týchto sektoroch:

V oblasti mládeže stanovuje EÚ rámec spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom stratégie EÚ pre mládež.

EÚ prostredníctvom programu Erasmus+ poskytuje aj financovanie, nástroje a zdroje pre jednotlivcov, organizácie a reformy politiky v týchto oblastiach:

  • štúdium, odborná príprava a rozvoj študentov, stážistov a odborníkov v oblasti vzdelávania v zahraničí
  • príležitosti v zahraničí pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou
  • príležitosti pre organizácie rozvíjať partnerstvá zamerané na inovácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
  • výmena poznatkov a reforma politiky na podporu rastu, zamestnanosti, rovnosti a sociálneho začlenenia v Európe
  • Viac o programe Erasmus+

Európsky zbor solidarity vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby vykonávali dobrovoľnícku činnosť alebo sa zapájali do projektov vo svojej krajine či v zahraničí v prospech komunít a ľudí v celej Európe.

Video gallery