Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Technologický pokrok, globalizácia a demografické zmeny aj naďalej ovplyvňujú život a prácu Európanov. EÚ aktívne vypracúva politiky a legislatívne návrhy na riešenie týchto výziev.

Prostredníctvom Európskeho piliera sociálnych práv chráni EÚ práva občanov tým, že zabezpečuje:

  • rovnosť príležitostí a prístup na trh práce
  • spravodlivé pracovné podmienky
  • sociálnu ochranu a začleňovanie

Financovanie zo strany EÚ pomáha verejným a súkromným organizáciám realizovať a zlepšovať politiku v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí a financovať projekty na podporu svojich občanov v súčasnosti i budúcnosti.

Právne predpisy EÚ v oblasti zamestnanosti zaručujú minimálnu úroveň ochrany každému, kto pracuje alebo žije v Európskej únii. Cieľom osobitných pravidiel EÚ je aj uľahčiť občanom EÚ život a prácu v iných krajinách EÚ a zároveň chrániť ich práva sociálneho zabezpečenia, ako sú právo na zdravotné poistenie a dávky.