Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Zapošljavanje i socijalna pitanja

Tehnološki napredak, globalizacija i demografske promjene i dalje utječu na živote i karijere Europljana. EU aktivno razvija politike i zakonodavne prijedloge radi suočavanja s tim izazovima.

S pomoću europskog stupa socijalnih prava EU nastoji zaštititi prava građana osiguravanjem

  • jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada
  • pravednih uvjeta rada
  • socijalne zaštite i uključenosti.

Sredstvima EU-a pomaže se javnim i privatnim organizacijama u provedbi i poboljšanju politike zapošljavanja i socijalne politike te se financiraju projekti od kojih će imati koristi sadašnje i buduće generacije.

Radno pravo EU-a jamči minimalne razine zaštite primjenjive na sve one koji žive i rade u EU-u. Posebnim se pravilima EU-a građanima EU-a isto tako nastoji olakšati život i rad u drugim zemljama EU-a, istodobno štiteći njihova prava u okviru socijalne sigurnosti, poput zdravstvenog osiguranja i različitih naknada.