Skip to main content

Zaměstnanost a sociální věci

Zaměstnanost a sociální věci

Technologický pokrok, globalizace a měnící se demografická situace mají významný dopad na způsob, jakým lidé v Evropě žijí a pracují. Evropská unie se proto aktivně snaží vytvořit takové politiky a právní předpisy, které by tyto neustále se měnící podmínky odrážely.

Pomocí evropského pilíře sociálních práv chce EU svým občanům zajistit taková práva, jimiž by zaručovala:

  • rovné příležitosti a přístup na trh práce
  • spravedlivé pracovní podmínky
  • sociální ochranu a začlenění

Finanční programy Unie podporují veřejné i soukromé organizace při provádění a optimalizaci sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Financovat se z těchto prostředků mohou projekty v zájmu všech občanů.

Právní předpisy EU v oblasti zaměstnanosti zaručují minimální úroveň ochrany každému, kdo žije a pracuje v Evropské unii. Zvláštními pravidly EU jsou navíc upraveny podmínky, kterými se má občanům EU usnadnit situace při pobytu a práci v zahraničí v rámci Unie, a to především v oblasti ochrany práva na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a poskytování různých dávek.