Skip to main content

Nodarbinātība un sociālās lietas

Nodarbinātība un sociālās lietas

Tehnoloģijas attīstība, globalizācija un demogrāfiskās pārmaiņas joprojām ietekmē eiropiešu dzīvi un darbu. ES aktīvi izstrādā politiku un tiesību aktu priekšlikumus, lai risinātu šīs problēmas.

Īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, ES aizsargā iedzīvotāju tiesības, proti, tā nodrošina šo:

  • visiem vienādas iespējas un piekļuvi darba tirgum;
  • taisnīgus darba apstākļus;
  • sociālo aizsardzību un iekļautību.

ES finansējums palīdz publiskām un privātām organizācijām īstenot un uzlabot nodarbinātības un sociālo lietu politiku. ES finansē projektus, kuru mērķis ir palīdzēt pašreizējām un nākamajām paaudzēm.

ES darba tiesību akti garantē to aizsardzības pamatlīmeni, kas pienākas ikvienam, kurš dzīvo un strādā ES. Ir arī īpaši ES noteikumi, kuru mērķis ir atvieglot ES pilsoņiem dzīvi un darbu citās ES valstīs, tajā pašā laikā aizsargājot viņu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, piemēram, veselības apdrošināšanu un pabalstiem.