Skip to main content

Reģionālā politika

Reģionos veiktās investīcijas un solidaritāte

Reģionālās politikas ietvaros ES veic investīcijas vietējā mērogā. Aptverot visus Eiropas reģionus un pilsētas, ar šo stratēģisko investīciju atbalstu paredzēts veikt pasākumus ar mērķi sekmēt ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti. Pateicoties šādai ES solidaritātes izpausmei, iedzīvotāji mazāk attīstītos reģionos var izmantot iespējas, ko sniedz lielākais tirgus pasaulē.

ES reģionālā politika tiek īstenota nolūkā uzlabot situāciju 5 galvenajās jomās:

  • ieguldījums cilvēkos; tiek sekmētas nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļautības iespējas;
  • atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā;
  • pētniecības un inovācijas jomas stiprināšana, veicot investīcijas un atbalstot ar pētniecību saistīto nodarbinātību;
  • vides uzlabošana, īstenojot lielus investīciju projektus;
  • transporta un enerģijas ražošanas modernizācija nolūkā mazināt klimata pārmaiņas, īpašu uzmanību pievēršot atjaunojamiem energoresursiem un inovatīvai transporta infrastruktūrai.

 

Lai gan kopējā politika tiek noteikta ES līmenī, par līdzekļu ikdienas pārvaldību atbildīga ir Eiropas Komisija kopā ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm.

Publikācija

Videomateriālu galerija