Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Infheistíocht agus dlúthpháirtíocht réigiúnach

Is tríd an mbeartas réigiúnach a dhéanann an tAontas Eorpach infheistíocht ar bhonn áitiúil. Tá an beartas sin dírithe ar gach réigiún agus gach cathair san Aontas agus tá bearta ann chun borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch agus faoin bhfostaíocht agus chun caighdeán saoil a fheabhsú tríd an infheistíocht straitéiseach. A bhuí leis an dlúthpháirtíocht ghníomhach sin ón Aontas, is féidir le daoine i réigiúin bheagfhorbartha tairbhe a bhaint as na deiseanna a eascraíonn as an margadh is mó ar domhan.

Tá beartas réigiúnach an Aontais ceaptha difríocht a dhéanamh sna cúig phríomhréimse seo a leanas:

  • infheistiú i ndaoine trí thacú le rochtain ar an bhfostaíocht, ar an oideachas agus ar dheiseanna ar an gcuimsiú sóisialta
  • tacú le gnólachtaí beaga agus meánmhéide a fhorbairt
  • taighde agus nuálaíocht a neartú tríd an infheistíocht agus trí phoist a bhaineann le taighde
  • an comhshaol a fheabhsú trí mhórthionscadail infheistíochta
  • an earnáil iompair agus an táirgeadh fuinnimh a nuachóiriú chun an t-athrú aeráide a chomhrac, agus béim a chur ar an bhfuinneamh in-athnuaite agus ar bhonneagar iompair nuálach

 

Is ar leibhéal an Aontais a shocraítear an beartas foriomlán ach is é an Coimisiún Eorpach, ag oibriú dó i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, atá freagrach as bainistiú na gcistí ó lá go lá.

Publication