Skip to main content

Uddannelse og unge

EU understøtter uddannelse af høj kvalitet og social samhørighed

EU hjælper medlemslandene i indsatsen for at tilbyde deres borgere den bedst mulige uddannelse. EU fremmer også flersprogethed i Europa ved at yde hjælp til sprogundervisning og sprogindlæring, ved at gøre det lettere for studerende, praktikanter, lærere og unge at komme på udlandsophold og ved at understøtte udvekslingen af information og erfaringer.

EU giver EU-landene rammerne for at udveksle god praksis og lære af hinanden for at:

  • virkeliggøre målet om livslang læring og mobilitet
  • forbedre og effektivisere uddannelserne
  • skabe lige muligheder for alle, social samhørighed og aktivt medborgerskab
  • styrke kreativitet, innovation og iværksætteri.

For at nå de mål, der er fastsat i rammen for uddannelse, gennemfører EU politikker på områder som f.eks.:

På ungdomsområdet har EU udarbejdet en ramme for samarbejde mellem medlemslandene: EU's ungdomsstrategi.

Gennem Erasmus+-programmet yder EU også finansiering til og stiller værktøjer og ressourcer til rådighed for enkeltpersoner og organisationer og understøtter politiske reformer på områder som:

  • studie-, undervisnings- og udviklingsophold i udlandet for studerende, praktikanter og undervisere
  • udlandsophold for unge og ungdomsarbejdere
  • muligheder for organisationer, der ønsker at udvikle innovationspartnerskaber inden for uddannelse og unge
  • udveksling af viden om politiske reformer, der understøtter vækst, beskæftigelse, lighed og social inklusion i Europa
  • Mere om Erasmus+-programmet

Det europæiske solidaritetskorps, der giver unge mulighed for at udføre frivilligt arbejde eller arbejde med projekter i deres eget land eller i udlandet til fordel for lokalsamfund og borgere i Europa.

Video gallery