Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Oideachas, Oiliúint agus an Óige

Tacú le hoideachas, oiliúint agus comhtháthú sóisialta ar ardchaighdeán

Tacaíonn an tAontas Eorpach le hiarrachtaí na mBallstát an caighdeán is airde oideachais agus oiliúna a chur ar fáil dá saoránaigh. Cuireann sé an t-ilteangachas chun cinn san Eoraip freisin, trí chabhrú le teagasc agus foghlaim teangacha, trí shoghluaisteacht mac léinn, oiliúnaithe, múinteoirí agus daoine óga a spreagadh, agus trí mhalartú faisnéise agus taithí a éascú.

Tá an creat á chur ar fáil ag an Aontas do thíortha an Aontais chun dea-chleachtais a chomhroinnt agus chun foghlaim óna chéile, agus é mar aidhm aige:

  • foghlaim ar feadh an tsaoil agus soghluaisteacht a chur i bhfeidhm i ndáiríre
  • feabhas a chur ar cháilíocht agus éifeachtúlacht oideachais agus oiliúna
  • cothromas, comhtháthú sóisialta agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn
  • cruthaitheacht, nuálaíocht agus fiontraíocht a fheabhsú

Chun na spriocanna atá leagtha amach sa chreat oideachais agus oiliúna a bhaint amach, cuireann an tAontas beartais i bhfeidhm in earnálacha éagsúla, cuir i gcás:

I réimse na hóige, tá creat á leagan amach ag an Aontas le haghaidh comhar idir na Ballstáit trí Straitéis AE i leith na hÓige.

Tríd an gclár Erasmus+, cuireann an tAontas Eorpach maoiniú, uirlisí agus acmhainní ar fáil freisin do dhaoine aonair, d’eagraíochtaí agus le haghaidh athchóiriú beartas, i réimsí éagsúla, cuir i gcás:

  • staidéar, oiliúint agus forbairt do mhic léinn, d’oiliúnaithe agus do ghairmithe oideachais i dtíortha eile
  • deiseanna i dtíortha eile do dhaoine óga agus d’oibrithe óige
  • deiseanna d’eagraíochtaí comhpháirtíochtaí a fhorbairt ar mhaithe le nuálaíocht i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige
  • malartú eolais agus athchóiriú beartas chun tacú le fás geilleagrach, poist, cothromas agus cuimsiú sóisialta san Eoraip
  • Tuilleadh faoi chlár Erasmus+

Cruthaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach deiseanna do dhaoine óga obair a dhéanamh, nó obair dheonach a dhéanamh, i dtionscadail ina dtír féin nó i dtíortha eile, tionscadail a théann chun tairbhe do phobail agus do dhaoine ar fud na hEorpa.