Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανάπτυξη και συνεργασία

Εξάλειψη της φτώχειας και επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης

Τα θεσμικά όργανα και οι χώρες της ΕΕ είναι μαζί ο πρώτος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας παγκοσμίως. Η ΕΕ θεσπίζει νόμους και πολιτικές για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, π.χ. για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Αποκρινόμενα στους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη, τα όργανα της ΕΕ συνεργάζονται μεταξύ τους και χρηματοδοτούν τις παρακάτω πέντε πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης:

  • Άνθρωποι: εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας σε όλες τις μορφές και εξασφάλιση αξιοπρέπειας και ισότητας
  • Πλανήτης: προστασία των μελλοντικών γενεών από την καταστροφή του περιβάλλοντος και την εξάντληση των πόρων
  • Ευημερία: διασφάλιση άνετης και ικανοποιητικής ζωής σε αρμονία με τη φύση
  • Ειρήνη: δημιουργία ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών
  • Σύμπραξη: υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων μέσω παγκόσμιας σύμπραξης
  • Δράσεις της ΕΕ ανά τομέα

Η ΕΕ συνεργάζεται με 150 χώρες εταίρους της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, της Ασίας και του Ειρηνικού, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς. Παράλληλα με τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας και τη συμμετοχή σε διάλογο με τις χώρες εταίρους, η ΕΕ πραγματοποιεί δράσεις έρευνας και αξιολόγησης ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της βοήθειας.