Skip to main content

Europos Sąjungos politikos sričių nustatymo procesas

ES sprendimų priėmimo procesas

ES sprendimų priėmimo procese dalyvauja trys pagrindinės institucijos:

  1. Europos Parlamentas, atstovaujantis ES piliečiams,
  2. Europos Sąjungos Taryba, atstovaujanti ES šalių vyriausybėms,
  3. Europos Komisija, atstovaujanti bendriems ES interesams.

ES politikos kryptys paprastai nustatomos taikant įprastą teisėkūros procedūrą (anksčiau vadintą bendro sprendimo procedūra). Tai procesas, kurio metu trys pagrindinės institucijos susitaria dėl teisės akto. 

ES teisės aktų rengimas

Prieš siūlydama naujas iniciatyvas Komisija įvertina jų galimą ekonominį ir socialinį poveikį bei poveikį aplinkai.

Komisija tai daro parengdama ataskaitą, vadinamą poveikio vertinimu, kurioje išdėstomi galimų politikos priemonių privalumai ir trūkumai. Prie poveikio vertinimo prisideda nevyriausybinės organizacijos, nacionalinės valdžios institucijos ir pramonės atstovai, taip pat ekspertų grupės, kurios konsultuoja techniniais klausimais.

Asmenys, įmonės ir organizacijos gali teikti atsiliepimus per viešas konsultacijas (užpildydami klausimynus) Komisijos portale „Išsakykite savo nuomonę“.

Nacionaliniai parlamentai gali oficialiai pareikšti prieštaravimus, jei jie mano, kad klausimą būtų geriau spręsti nacionaliniu, o ne ES lygmeniu.

Daugiau informacijos apie poveikio vertinimus

Teisės aktų svarstymas ir priėmimas

Komisijai pateikus savo pasiūlymą, Parlamentas ir Taryba jį peržiūri ir gali pasiūlyti pakeitimų. Tada Parlamentas, Taryba ir Komisija paprastai susitinka, kad nuspręstų, ar jie gali susitarti dėl išsamaus pakeitimų rinkinio.

Jei Komisija nesutinka su jokiais pakeitimais, Taryba gali atmesti prieštaravimą tik vienbalsiu sprendimu. Jei Komisija nusprendžia, kad pakeitimai pasiūlymą pakeičia per daug, ji turi teisę atsiimti savo pasiūlymą.

Jei šioms trims institucijoms dėl bendro galutinio teksto susitarti nepavyksta, rengiamas antrasis svarstymas.

Per antrąjį svarstymą Parlamentas ir Taryba vėl gali siūlyti pakeitimus. Jeigu Parlamentas ir Taryba susitarti negali, pasiūlymą blokuoti gali ir Parlamentas.

Jeigu Parlamentas ir Taryba dėl pakeitimų susitaria, pasiūlymas gali būti priimtas. Jeigu jiems susitarti nepavyksta, įsteigiamas taikinimo komitetas, kad būtų galima bandyti rasti išeitį. Antrojo (paskutinio) svarstymo metu pasiūlymą blokuoti gali ir Taryba, ir Parlamentas.

Parlamentui ir Tarybai susitarus dėl bendro teksto, pasiūlymas priimamas kaip teisės aktas ir yra paskelbiamas ES oficialiajame leidinyje.

Įprasta teisėkūros procedūra

Čia detaliai paaiškinama įprasta teisėkūros procedūra, per kurią Europos Parlamentas leidžia teisės aktus drauge su Taryba, ir išvardyti pagal šią procedūrą išleisti teisės aktai.

Specialios teisėkūros procedūros

Paaiškinama, kaip Parlamentas ir Taryba dirba drauge pagal pritarimo ir konsultavimosi procedūras.

ES teisės aktų rūšys 

Žiūrėkite tiesioginę transliaciją iš Europos Parlamento sesijų

Žiūrėkite tiesioginę transliaciją iš Europos Sąjungos Tarybos sesijų

Stebėkite teisėkūros procesą

Kiekvienas gali stebėti siūlomų ES teisės aktų raidą vykstant teisėkūros procesui, pradedant planavimu ir priėmimu ir baigiant įgyvendinimu ir svarstymu.

Daugiau apie teisėkūros proceso stebėjimą

Ieškokite teisėkūros procedūrų

Dalyvaukite teisėkūros procese

Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarke asmenims, įmonėms, suinteresuotosioms šalims, nacionalinėms valdžios institucijoms ir kitoms organizacijoms suteikiama galimybė prisidėti formuojant ES politiką. Savo nuomonę galite išsakyti:

Dalyvaukite, bendraukite, balsuokite.